GYBU Gymnázium Budějovická v Praha 4 - Michle

GYBU Gymnázium Budějovická

Praha 4 - Michle, Praha 3
střední škola
Budějovická 680
Zdeňka Bednářková

uprav údaje o škole přidej fotky přidej učitele


Vzkazy

S̸̷̘̯͇̱̞͎̩̻̘̣͓̙̰̥̟͚̣̻̔ͬͦ͌ͩL̷̨̟̖͈̳̳͉̞͚͕͐̍ͥͪ͘͞O̴̡̻̥̼̗̪̩͚̣͚͑͐̋͆ͨ̉̌́̀͠N̖͇͔̙͚̦̞̲̰̮̠͔̟̟̭̞̪̐̌̿̉ͤ͛͘͘ͅÌ̢̛͇͔͎̫̻̭͓̇̓͢Ṋ̵̨̨̳͎̭̭̲̻̳̺̟͇̱̐̂ͮͮ̇͑ͨ̌͋͗̚͘͡A̧͍͇̝ͤ̔̈͊͋̎̾̎̑̎ͧ͐̋͘͠ͅ ̢̆ͬͩ͛̓͏̧̢̭̜̥̦̬͚V̿́̐͋̓̎͂̍ͦ̀ͬ̒̿͌́̈ͨ̕͟͏͓̙̘͚̬͙̺͇͉̣̙̙̯̺L̷͉̠̭̠̜̣̣̰̲̳̩̻̮̫̪̻̫ͫ̐̇̏̒ͥ̓̾̏ͭ͛ͯ́Á̿ͥ̂̑̇҉̵҉̷͍͈͇̞̱͕̬̩̱͎̪̟͕̣͔̫͙̹͟D̮͙̣͈̤͇̳͇͎̟͙̼ͣͫ͛̅ͣ̐͢͜͡ͅN͋͛͒̽̈́ͦ̍ͬ͆ͬ̈́̔̈͂̇̌ͧ͏҉̞͓̦̜̲̦̯̞̱͎͉̣̩ͅͅE̜̺̟̟̺̜͖̫̦̞͍̟̩̠̳͒ͩͦ̌ͨ́͡ͅ ̶̶̭̣͔̣̹̭̤ͣ͗̅̑̀͗ͨͯ̽ͪͨͨͫͬ̒̓̿̒̄͜ͅS̷̭̘̬͓̰̣̲̘̜̖͍̥̳͍̤̜̜ͧ͒ͥ̍̓ͭ̈́̋͑̃͆ͣ̆̇̋̓̌̚͡V̴̶̠͈͔͍͔̟ͧ͂̄͂͑̒́͢͟ͅĚ̫͚̤̬̻͎̩̣̣͉̤̯̹̬̖̤̮̀ͪ͊ͪ̑͌ͧ̋̒͗ͦ̆ͯ͐́̚͟͞T̴̎ͭ͋̋̆ͭ̃ͪ̀͏̴̹̝̥̖̹̤͖̗̺͕͕̬̙̟̯͎̼̥U̶̴̼͔͎̰̗̥͇̲͖͚͙͔̩̹̭ͯ̂ͫͬ̃̉̾̀ͦ̍͠ͅ ̨̛̰̝̫̳̟̥͉̬̖̱̋̏̑͗ͣ͟͡S̡̝͚̲̣̬̬̭̖̞̜̼͔̰̲̟̅̋̈́͛͘͜͜L̝̯̲̹̤͚̮̖͓̻̯̠͈͓̤̫ͦͭ̂̍ͤ̔̂ͫ̐̾ͬ́͛̆͢͜͠ͅÔ̵̟̼͔̹͉̜͈̘̱̰̰̮̘̰̭̓͂̂́̆̓̆̅̎̓ͨ͗ͦ̒̉ͮ̓ͥ̕͠N̶͒̽͊ͭ̊͂ͪ̿ͫ̂̍̃͡҉̵̣̪͍̠̹̟I̵̢̳̺͍̳͓̦͙̭̭͍͔͈̪̻͓͔͖͊͂̇̅̊͆̐ͪ͆͛́ͅN̢̢̩̰̤̗͕̲̥̙̳͓͚̝̦̼̫̉͐ͨͭͅĄ̞͚̜͖̱̱̬̯̲͈̱̱̹̺̤̰̳̍͒̽̔ͭ͂̎͘͡ͅ ̢̘̹̰̙͉͉̉̔̒ͤͭͫͨ̊ͦ̽͂ͬ́̓͡V̷̨̞̠̣͖̖̣͓̪̥̘̞̺̂͗̓͆̐͆ͣ͛͑̅ͨͩ̑ͭ̑̎͟͠͠L̢͆͊͋̈́ͭ͐͑ͦ͜͢͏̬̳̳̬͙͉̼̖̦͇̪͘Á̪̺͓̯͉̞̭͖͕̤̰̦̖̗̬̠̪͈̉́͊ͧ͢͟D̷͎͎̬̗̦̭͎̭̞̳̹̖̬̰̘̤̗̼ͪ͆̌̒̅ͤ͑̾͘͟͡ͅN͋ͭ͂́̃͒̾ͨ͋̋̔́҉̣̻̼͙̮̱͖͕͓̳̭̺͔̠̙̼̹̮Ȩ̞̮̥͉͚̪̗̮̞̝͎͚͖̠̎̈́̏̂ͯ͌̏̐̌̔͛́͡ͅ ̢͈͕͇̜͕͙͔̺̾́̾̄ͪ̇́ͦͪ̕͟͜͠ͅͅS̛̈̂̇ͩ̍̆ͬ̈́ͭ̔̈̈ͬͭ̇͗͆҉̸͚̺̻̭͙̱͍ͅV̸͙̱̞̥̰̯̦̞̻̼̘̤̗̤̭͔̙̮͑ͥͭ̂̃̇͛͑̇ͧ͑͑̕͟ͅĚ̴̵͙̗̺̭̮̠̝̪̮̠͓̇͆ͯ̌̃̽͂͋̒̌ͦ̓̅̂͗͛̐͗́̚͘T̷̡̢͇̜̤̼̫̠͈̠͎̘͔͙͈̪̍̾̂̄͆̚͢͟ͅƯ̧̧͖̼̭̪̥̪̩̘͗́ͬ̒ͣ͛ͪ́̔̐̽̔̍̾̓́̚ ̆͛̂̓̓̂̎͛҉̶͈̤͉̘̫̱̟̱̬̯͔̪̝̫̹̀̀̕S͋ͪ͗ͬ̓̅ͭ̐ͣ̆̚͏̵̤̗̼̺̳̖̪̠͚̦̺͖͢L̵̾̓̾̿ͥ̽͆̅̄́͠҉̞͓̲͙̙̠̬̘Oͫ̇̒̆̃ͫ͆̐ͤ̋͛̃͏̴̫̗͖̮̣̺͈̭̰̤͙̀N̷̦͈̲͓͈̥͖̙͔͓̦͎ͭͧ̎̆͊ͦ̓̓ͧ̚͟͟͞ͅI̛̥̠̱̲̹ͯͦͯ͑́̕͞N̶̢͚͎̜͓̹͙ͣͯ̄͗ͫ͐ͧ̔͊̑͌ͭ̈͑̀͝Ă̦̝̖͍̣̣̗͉̟͔͍̲̬̻͊̈́̃̂̈̐̅͗͊̈́̐̋ͦ͒ͦ̚͞ͅͅ ̸̸̳̜̮̘͚͎̰̥̄͆͐ͨ͂ͯ͌V̷̵̝͙̳̠̟̯̱͍̱̥̐̓ͬ͐͌̇̿̈̎́͘͟L̇ͧ̿ͣ̆̋̐͑ͮ̒ͤ͟͏̟̠̰̣̦̟͕͟Á̸̢̛̮̥̜̻̣̮͇̳͎̯̹̹̥̘ͣ̀̃́̆ͥ̌̾ͬ̏̉ͥͨ̚̕̕ͅͅD̶̨͕̘̺̟̟̭̰̮̦͖͍̝̮̻̦͍̝̮̣ͭ̏̇̍̌ͥ͒̆́̈́͗̑̾̇̌̔̕N̴̢̜̝̣̟ͯ̂͒̋̕͜Ě̸̵̶̖̜̪̯͓̙͖͈̝̬̤͚̟̤͍͕͊ͫ̒ͣ͋ͮ͛͑̉͆̈́ͣ̓̍̄͊̅̾ ̷ͧ͌̅̇̓ͫ̈́̅̿ͪ̽̃̅̚͏̰̫̩̘̞̲̼̰͈̣͈̳̻͈͓̤̟̲S̴̷ͨ̋͒͗ͥ̓͋ͦ͐̀͟҉̤͈͍͖͙͈͓̦̜͕̭̭̺̳ͅV̴̧̱̪͖̹͔̤̝̥̹̥̙̮͕͍̑̈ͨ̾̒̍ͣ̎͐̎͗̍͒ͪ̃̅̐̑́͝ͅĚ̶͚̬̘̬͖͍̬̤͂̋͆͆̍͊́͠͞T̴̸̴̛͙̠̝͉͉̻͍̭͉̝͖̺͓̫̯̝̭͗͊͛ͪ̋̆ͣ̓ͨ̂̉͝ͅU̸̢̼̫͍̫͎̖̗̼̹͔̪ͯ̎ͥ͒̅ͩͯ͑̑͞ ̶̊͐͐ͪ҉̰͍̖̱̣̖̣̬̮̱̘̻̩͉̥̬̥͟S̡̫̥̝̩̭̠̍̊ͭ̏ͭͤ̾ͧ̍̒ͪ̅ͩ̃̚̕L̴̃͆͑̿̊ͤ̀͑͛ͦͨ̍ͥ͐ͧ̚̚͏̣͙̳̱̞͘ͅOͥ́ͯ̅͒̔̎̾͜҉͏̮̤̱̕ͅN̞̫̼͇͇̝̝͂ͦ̈́́̊̅́̿̊ͤ͑̈̔̏́́͜͜I̷͖̬̫̦͇̙̘̯̬͍̪͛͊̋̈͊͊̔̑͐͋ͤͭ͑ͨ͡N̛̛̖̭͓̣̳̗͈͉̝̪̼̟̿̍ͭ̽ͨͥ̀̕A̴̵̡͉̺̞͍̬̩̭͈̻͍̣͖͋̿̂ͯ̂̈́͛̋̃̆͛̔̈͊ͨ͗̚̚͝ ̙͎̺͉̠͇̭͕̮͉̟̌̔̂ͤ͋͂̉̈ͨͥ̈͛́̚͡V̷̢ͩͬͭͫ̃̉̂͊͗̐̽̔̓̋̋̚͞҉̩̼͇̭͈͖̠̀L̄̂͒̿͂ͦͦ̈́ͥ̊̂ͧ̆ͫ̎̓͆҉͍̪̼̭̟̣͘͠Á̵̷̯̲͔͓̜̤͍̳̝͐̑̃ͫD̶̡̛̦̼̦̗̫̫̣̩̺̦͕̼͍̮͓̃̈̾ͩ̊̏̅͋̇ͫ̋̽ͫ͞N̸͙̱̙͔̠̹͇̥̖̙̩̻̬̻̦͕̗̤͊ͪ͆͒ͬͤ̋̑ͧ̀́͜͟E̛̫̮̖̩̤̠̮͖̣̭̰͔̼̅̎ͥ̽͝ ̵̂͒̂̊̐ͮ̒̑ͧͫ̋̂҉̼͔͍͖̺̭̺̰̞͖͎̰̹̦̠͎̙ͅS̴̥̝̦̤̭̬̯̠̟͍̟̳̱͔̗̺͎̗͖ͦͩ̈̒̎̃͋̃̋̌̎̈͜V̞͙͈͉̬̗͖͈̞̜͉͎̹͙̘̙̭͕̀͊͒̓ͤͣ̑ͮ͛͛͢͞͝ͅĚ̴̷̛͛̅ͦͣ̏̈ͦ̒ͩͧͦ̐͂͑̋ͬ̀ͬ͘͏̦͚̘͎͎̤̬̗̘̻Ṱ̵̴̨̗̦̥̜̝͕̩̲͎̠̺̑͐̀ͧ̍̐̚͜͡ͅU̸̧͍̩̜̺̟̹̹̜͍̭̲̫͇̇́͛̏͗̔ͧ̈ͩ̀̃͒̋́̒͗̚̚͡ ̴̛̞̗̤͔̫̋͗̓͋ͭͨ̇͌S͖̩̪͔̹͈͓̩̪̮͇͍̪̰̘̪̣̬̆̓͊̇̿̎͑͟͠L̶̷̲͙̫̖̘̟̼̇̍͗ͥ̐ͯ͐̕͢ͅỎ̷̸̢̱̺̣̞͖͖͚̰̫͓ͨͬ̄͘N̵͚̩͍̯̱͓̩̩̥̣͙͔̍̂͑̏̊͒͆̃ͪ̔ͭ̌̚͢I̗͙̩ͪ̒͐̈̐̇ͣͩ͆ͥ̚͟N̛ͫ̄̑͆̉ͥ̽̚͟҉̧̜͕̹̻̱̞̖̞͚͍͍̠͕̦̱̭̭ͅA̡̪̭̭̘̤̗ͩ͆̄͒̊̐̆̅ͥ͒ͫͩ̕͟͞ ͍̞̩̻̞͇̳̙͔̹̣̓ͣ́ͮ͋ͭ̿̓͗ͧͧ̃̄̚͡ͅV̶̷̧͖̱͈̻̹̳̰̦͋͌̒́ͦ̍͆̈ͧ̈̐̀͜ͅḺ̴̶̢̻̞͙͓̣̮͔̞̥͍͍̮͖͙͈̘̻ͦ̾ͮ̇̽͌͢͡Á̡͕̞͓̭͇̭͍̦̦̗̥̝̬͂ͫ̈̓̍ͣ̀͛́͐̑ͩͩͬ̋̐̈̆̀͢Ḍ̴̢̥̳̝̙̟̞̩̠͔̠͔̗͇͕͉̩͇͈ͬ̄ͨ̈̓͌͋̃̽Nͭͫͨ̒͆̾͂ͣͫ́ͪ̄̿ͧ̉̔͝͏̖̩͙͎̭́̕ͅĘ̵̦̫̖̦̝̜̹̻͈̠͚̮͚͎̭͔̒̐̑͒̌ͯ̿ ͉̖̺̪͕͈́̄͒̍͜͡ͅS̴̡̳̳̘͍̩̝̝̻͍̙̹͈̭̎̈́̀̽ͫ̿ͦ̀͒̍ͪ̐͢͠ͅV̵͗ͩ̅͛̐ͩ̏ͫ͆̑̎̅̔̂͏͉̜͕̰̠͈̜͓̺̟̻͖͚Ě̶̡̛̛̲͍̗̜͎̯͙̻͓̫͕̫͚̙͕̺̳͇ͮ̿̑ͮͯͫ̾̌̓͆ͯ̊̅̒͆ͧ̚̚͟ͅT̵̴̢͛ͤͭ͆̅͒͐̑͜͏̖̻͚̟̤Ṳ̸̫̯̥̥͍̗̹̱̣͖̜̺̞͔̮̮̜̆ͯͬ̎ͥ͑̅͟͡͞ ͥ͐͑̆ͮͧͭͤͨ͌͆͏̢͏͖͚̘̼̬͕̤͓̲͙̝̦͡S̴̨̤̟͍̞̗̟̰̦̓͆̂̐̉̇ͮ͋̎͌ͤ̽̇ͨͧ͆ͩ̚͜͞L̶̶̩̻̮̦͖̬͓̮̻͎͇͍̟̭̊̿̿̂̎̈́͒̍̾͒̀Ȏ̊ͨ͗̒͝͏̙͓̭̬͓͇N̠̹͙̣͓̻̘͎͉͙͚̥͍̯̣͎̿̂̐̈̌̐̑̎̄̑̔ͪ́I̸̶̮̹̘̩̗̱͇̠̱̟͎͇͚͎͛ͤ̾͂̉̽͒ͧ͆͆̕͝Nͯ͌̄̇͆̀̄ͤ͆̉͗ͮ̂̎̌͛͌͏̡̧̠̮̖̮͝͡Ą̶͇͈̩̟̼̤̙͙̹͎̘̲̮͖̺̹̩͂͂̊ͨ̽́ͫ̀̅́ͅ ̷̬̳̜̣̙̠̟͔̦̞̠̟͎͍̑ͫ͑͒ͩ͆̌̏͒͋ͯ̔͂̐͘͡V̴̭̻͉̝̺̮̤̩̣̗̰̦̮̘̘̳̱̉͊͌́͜͢͝ͅL̆ͬ̋̇̿ͬͪ̉͐̀͢͏͏̠͇̠̮̺͕̯̜̟͙̺̜͉͙Á̷̲̲̗͖͖̳̣̝̮͕̯̲͔̩̣̞̙̱̈́̈́͌ͫ̂͐̓̔͐̓͑̅̌͋ͦ̚̕D̜̯̝̞̫̝̲͓̹̘̠̙͆͐̀ͭ̿ͣ̈́ͣ͗̅͒̆̕͞͝͞ͅN̛̅̔̂̑̋͋̇́͏̛͎̱̬̳E̛̖̻̠͔̘͖̭̠̙̮͚̳̱͚͚ͦ̎ͦ͐̐́͞ͅ ̲̦̳̟̦͐̆̅͂ͯ̊ͪͫͭͪ̑̕̕͞Ş̵̷̤̲̫̝̫̥̙͈̤̮̬̻̣ͥ͗̔̀̓̌̊͐̔͊ͮ͛ͥ̐̈ͥ̚͠ͅͅͅV̴̟̪̗̦͈͖͇͖͈̗̯̗̟̗ͦͧ̐͂̈̾͋ͭͬ̿͗ͦ͜ͅĚ̴̜͕͔̭̮͉̬̮̱̙̭̥̔͌̐ͥ̅͂͌̍ͭ͋̀̉ͮ̎̚͞͠T̛͈̱̣̠͙͉̗̳̮͔̱̠̤̯͎͉̾͌͒͌̇ͪͨͦ̎͛͊ͣ̒͘ͅͅỤ̪̟̻̫̲͈̜͎̳̗̣͂̾̆̐́̚͠͡ ̷̨̢̛̹̝͓̫̣̠̞͕͉͙ͬ̎̌̉ͥ͒͞S̵̨͈̭̣͖͈̤̫̰̣ͧ̊̂̓̽͌̑ͤ̈́́ͭ̇̅̅ͮ́̚͜͟ͅL̊͌̃͐̔͊̀͛̇̈́̓̀͐ͪ̇̏́͏҉̶̡̲̪̫̦̳͕̱̹͕̭̭̠̻̲̱̥ͅǪ̟̞͙͎͍̫̖̝͓̘̗͇̮̹̀ͬ̽ͧͪͧ̈́͗ͦ͆ͮ̋ͭͬͫ̑ͯ̓̀͢N̸̨̙̟̬̳̉͌ͬ̌̉́͋̉̏͆̾ͯ͒̎̽̃̃̂̚̕İͣ͑ͪͮ̎͠͡҉̫͎͖̗̫̺̠̖̤̯̬͈̬̬̪̦̫̼͖N̶͋̿ͨ̒̔̈́̇͆̿̍ͤ̽͛̑҉̯̦̮̳͞͞͝A̧̬̳̼̫͍͚̹͕̿̇ͩ͊͊̇͂͋̔ͨ͋̅͞͠ ̧̨̞̹͔̯̮͖̂̓͋̆̈́̑̈́̎̿ͬͨ́̍̚̕͟ͅV̴̷̧̭̩͚̬̻̠͉̱͇͉͙͔̦̯̍̄̿̐ͤ̋͊ͣ͒͆ͩ̃ͩ̓̀̚͝ͅͅͅL̳̦̲͈̤͒͊ͫ̾̅͊͂̽͋͂ͥͨ̀̈̒̉̓̃͢͟͝͠Ą̡̞̪̫̳̯͇͔̫̥̪͎̱́ͯͤ̉̈́̊̈͊̓̇ͥͥ̓͛͌́ͦ̈́̋̀D̹̩͖̠̩̊̆ͫ̇ͫ͊̋̉̇ͬ̑̈̐͌̚͢͢͠N̵̶̛͓̣̭̩͔̝̦̈́̍̽ͥ̍ͨͤͩ̚̚̕͝Ę̸̖͔̻̻͔̞͕̹͕̝̼̘̗̪̲͇̦̊̂͂͗͐̕͟ ̎̉̑ͧ̏̐̓̾ͦ҉͇͇̙̖̖̮̲̟͉̤̲̥̘̰̝̰͚̺͟͠S̸̷̡̮̙̲̹͚̬͈ͨͪ̅ͯ̀͛ͤͧ̑̽̓́V̴̢͈͕̗̩̪̓̔̍̎̽́͝ͅĚ͎̞̗̫̤̰̭̙͓̬̫͛̒̓̅̑̑ͯ̂͊̿͞͞ͅT̸̹̼̩͔͍͖̘͇̰͉̮͓̹̈ͥͦ̓̓ͦ̋U̡͓̻̘͕̗̳̤̗͉͐̓͒̑͡ ̧̾̽͊͋̚͞͏̠̺̲͈͉̖̘͎͉̲̼̞S̷͍̩͍̘͓͓͔̭͉̅͋͗ͥͯ̈́̏͋ͧͫ͆ͣ͑̅͂̍̆̎̚͜L̷̜̞̳̞̤͍͖̹̲͓̖͎͕̻̠̺̝̠̈̈́ͣ̄͆̆͗́͜͢͠Ő̫̼̠̙̝̠̻̮͓̣̗̟̞ͧͫ̽́͐͛̾͒̎͌͌̂́̀̚̚͢ͅN̵͙͕̥̬̱̱̫̪ͮ͑̏̉̂̄͝͠͡ͅͅI̷̢ͤ̒̓ͦ̆͐̅̔ͦͪ̂̊̚͠͞҉̬͕͈̬͇̩̦̩̻͔̮̼̻̗̗͈̪N̵̸̝͙̺̫̱̣̼̭̥̹̳̖̦͎̠̽͐ͬ͗ͫ̅ͪ̉̂́̇̎ͨͫ̚̕͟A̷̶̳̫̤̜͑̽ͧ̊ͫ͛̒̅̿̓͆̑ͬ͗ ̢͔̲͉͎̞͚̭̖ͪ̽ͥ̽ͬ̆͘͡ͅV̴̸̧̗̫̮̰̥͇̫͔̑̎͐̃̄͒͗͂̑̒͐̔̔ͦ̄̚̚̕͝L̶͕̥͕̲͍̲̖̹͚͔̺ͫ͌͗ͯ̅̍̆̐ͩ̚͘̕͟Á̸̢̫͙̜͍̮̠̺̩̭͙͙͍̟͚̩̭̘̜̎ͪ̇ͤ̇̐͊ͥ͋ͣ̄̄̊ͅD̶͍̗̗̟̻͇̒ͦ͌͐ͤ̎̐͂̽ͣ̂͂̋ͧͮͫ̀͟N̄̂̇̃̊͂͘̕͏͉̻̘̻͎̖̠̰͇̗̰̟͖̲̥̺͍͖̀͞Ḙ̷̷̳̪͔̣͉̙͇̞̙̻̾̌̀ͥ̂̋ͨͤ̈́̆̂̇͊̈́͒͌͘͠͠ ̷̗̤̲̫̯̥̭͇̪͉͖̺̮̗͕̤̋ͧͮ͑͑̇̽ͭ͜͜͡ͅS͌ͤͫͪ̓̅̈҉̸̢͙̹̻͎̗̱͖͉͇͎̭̦́Ṿ̸̷̛̩͚͓̥̭͚̖̣̦͕̜̦̦̟͍͔͍͐ͫ͋͋̍̏ͭͬͪͤͪ̇̌̎̄̕͘Ě̾ͨ̃̊̀̚͞҉̼̬̬̭͖͇̘̘̫̼̫̦͘͝ͅT̴̢̝̰̖͖̱̺͍̯͎̳̮̠ͤ̏ͪ̅̿͗͋̿̇̓̽ͨͫ̂ͭ̀ͧͥͣ̕͠ͅU̝̘̻̟̳͖̹̱͚̗͍̭͈̠͚̅͗̓̋̌̍́͡͝ͅ ̴̸͕͎͔̖͇̦̜̯̦̰̱̯ͥ̓͊ͤ͊ͣ̐͑͑̐͘S̨̺̝̰̫̣̥͚ͫͮͬͮͤ̄̾́̂̃̽ͣ̄̀̚͝L͖̟̮̩̩̘̮̼̦̳̎̓̉ͥ̊̋͜͜͡O̶̴̮̻̹͈̯͊͂ͧ̐̉̿ͫ̈͟͜͠N̙̲̘̭̯̦̩̗̲͇̠̞̲̗̥͖̬̒̊ͥ̕͝I̴ͦ̄̀́̐̊̓̌͛̊҉̸̨̻̱͈̟̳̫̝̗͖̦̭̗̙̮̫N̵̷̹̮̖̼̻͔͚̗͙̤̗̙̭͎̫̪̻̫̘̅͐ͪͤͪ̎́̕͡Ḁ̷͙̗͕̳̀̓ͬ̊̂ͯ̏̔ͩͯͮ͂̉̐͜ ̪͕̖̮̟̗̭͖̱̮ͤ͐̿ͤ͋̿̀͘͞͠Ṽͥ͗ͪ͑ͧ҉̷̢͚̮̻̙̞͇̰͖̺̯͕̱̝̙͞͞ͅL̷̸̢̘͕̲͔ͩͮ̐̈̽ͤ̏̽̀͢Á͆̊̈́͆̊̀ͤ̌̓͒ͮ͑ͭ͠͠͏͓̘̭͕̟̞͚̠̹͕͕̝Ḑ̸͎͈̞̝̠̯͓̪̦ͥ͗ͬ͋̅̒͐̑͗ͪͣ͐̇ͭ̚Ń̶̴̢̺̤̰͉͉̝͓͚̖̻̙̭̪̦̍̓̆ͮ̆ͬͭ̿ͥ̔̉͘E̴̜̺̟̖͍̠̙̱̝͔̬ͪ̆ͥ͋̄̋̿̒͂̿̏ͩ͒͐́̚͠ͅ ̵̵̡͓͈̗̥̫̙̅̌̉̾ͬ͘͜S̴ͣͯ̎̀̉̌͆̉ͬ̿ͨ̀̄̎̋̂̓̚̚҉̰̘̩̼͎̞̟̮̣͓̺͖̘̩͔̤͝͠V͓̤̖͕̣̬̜̮́̅ͨ͊̂̅̏̕͜ͅͅĚ̈́̈ͩ͆̏ͤ̀ͨ̿ͪ͏̸͙̟̰̩̠͎̟̞̩̬̮͍̺̣̣̗͇̥́͠T̵̴̢̰̞̗͇͇̞̥͉̘̭̩͓͉͖͒ͪͥ̑͛̄ͫ̈́̽̅͐ͥ̆̿̊ͦ̅ͩ̚͢͠U̷̪̤̺̮̹̮̦̝̠̳͎̥͚̳̙͕̦̫̅͒ͩ͒̎̄ͧͯͧͯ̋̈ ͉̖̫̺̗̙̤͉̲͚͖͎̭̭̀́͆͒̒͜͜S̷̴͎̖̩̠͚͚͙̋ͣ͌̽̏ͯ̊͜L̨̡̫̹̪̭̫̹̹̙̍͌͋̏͂ͤ̍́Ö̿̿̅̾̋̂ͭ̀ͬ̇͋̐ͭ̀̅ͤ̽̚͞҉҉͏̝̺͍͖͍̻̙̫̬͞N̢̨̧ͣ͊̍ͥ̀͛͏̫̭͔̠̖̺̠̩̗͈͔ͅI̶̴ͪ̄̌̆̾̉ͥͥ̒̽͆ͤ̀̊͊̚̚͏̢̥͕͍̤͓̤̟̺̫͕̩̮̮̖̹̗̺̠͙Ṅ̷̩͎̪͉̝̱͎̖̳̥̬̱̤̱͔̻̟̭ͩͫ̏́̎ͭ̽͒ͥ͂ͬ̀͜͡A̢̛̬̪͓̹͍͋̐̈́̔ͤ̅́ ̢̔̍ͪ͌̉̀̐͏̸̸̺̪̮͇̣͍V̨͇͙̫̦͉̦̯̫͓͕̍͋̎̕͠ͅḺ̴͍̩̮̭̝̘̖̜̮̼͙̖̲̳̯̄ͨ͒ͮ̏̀Á̢̨̖͕̲͎͆͗͗̓̓͟͜D̮̻̥͖̜̯̰̣͕͉̱̼̱̳̭̱͌̍̾̑͜͠Ņ̷̥͕͕̻̯͓̗̬̂͗ͮͦ͂̓̔̋ͧ̓͋ͪ͑̊ͫ́͡ͅE̍̊͊͂̎̕͢҉̠̮͓͈̖̠̗̥̤̩̺̳ ̴̷̶͉͎̖̹ͤ͐̉̇ͯ̄̇͋̌̊ͧ̑͐̓́̀ͫ̚̕S̢̢̛͈̜̦͖͕̗̗ͪ̂̍́ͥͬ̾͌͗ͣ͢͝V̸̝͕̩̪͚̙̺̻̓̾͗ͫ̈́ͦ̀Ě̷͂̈́̀ͣͨͨ̍̇ͮ̍͐̓ͭ̓̆͆̍͏̤͚͓̼̪͜ͅͅT̢͖̼̜̞̠̙̟̫̲̤͍̜̻͎̼̺̹͖̪͆̓ͧ̊̑͐ͦͯͨ͐̄ͭ̽̚͡Ų̪̗̥̠͉͙͓͙̯͔̾̓ͮ̄̀ͣͥ̂̃̀́̑͑͒̀͟ͅ ̵ͪ̊͑̀̚͟͡͏̮̝̗̦͍̲̹̱͔S̷͙̱̻̩͚̣͚̰̭͇̪̓̓̏͛̑ͭ͆̋ͯ̈́̒͊́ͪͩ͝L̶̷̰͚̪̞̤̘͕̟̙͓͍̮̦͌̓̋̎ͫ͑ͣͭ͐͊̇͝O̷̘̟͓̤̲̺͕̥̓̈͂̂̌͋̄ͫ͋̌̇̅̿ͣ͊ͮ͒̚̚͢͝͝Ņ̶̛͙̟̩̯̟͉͓̜̰̅͗ͪͤ̄ͣ̍̓ͨ̑͂͛͂͘͟I̿̍ͭ̀͂͞҉҉҉̣̘̘̩̙̖̺̥̥͚̗N̶̷͙͈̙̪̣̅ͯ͐͆̏̈́̑̃̒̍͌̒͌ͥ̒ͯͤͮ͝͝Aͫͧͪ͂͊̿ͮ̚͟͡҉̥͈͔̳ ͈̤͚̹̙̻͓͓̫̟̠͕̺̼͈͇͓̉͐̿̃͗͊ͯ͋̊ͤ̀͜ͅV̘͎̟̝͈͑̓̓͋ͤ͜͡͠L̩̪̖̱̤̺͎̭̭̣͙̟͓̝̟̫͈̹̱̍͋͐ͣ͛͂̍̉̒̄̑ͥ́̽͐ͪ͢͜͡͡Á͛̔̐̒̄ͤ͌͑͌̎̚҉̣̺̤̩̖̘̪̮͚͚̹̳͡D̴̼͙͓̭̦̙̻ͣ̆̀̽̈̂̉͋ͯ͊̿ͪ̋ͬͧ̿̕͜N̵̴͚̣̩͔͎̖͕͓͉̗͕̥͒̓̾ͮ̄̍̾͒͐̊ͭͦ̑̈́ͧ͒̀͘͞͞E̼̲̼̲͔̭̰͔̻͑ͯ̈̊̀̑̾̃̚͢͠ ̷̸̯̮̦͖̝̭̭͎̬̮̟̗̤͈̈́͊͛͊ͭ̎̔̋ͩͩͫ̆ͮ̃ͬ͝S̷̥̤̺̟͔̻̝̬̗̥̩̟̮̦̲͕̠̱͐ͣ̌̈́ͭ͋ͫ̊͆̀͟V̡̝̬̻̪͑̒̽͑ͩ̿̋ͫ͛̑̅̈͌̂̋̓͐͟Ę̵̵̨̰̠̦͈͔̜̼̣̻͉̯̟͚̌̎͂ͦͅͅT̷͉͉̠̣͍͔͓̘͕͚́̄ͭ̽̋̽ͭ͊̃̓̚͡U̡̯̱̗̫͔̼͔̖͇ͮ͋̏ͬ̒̀ͨ̆̉ͦ̿͐ͮ͌̎̑̏͜͡ ̶̖̲̙̮̘̺̗̱̞̰̈̋ͨͣ̄͐ͭͤ̿ͥ͠S̶̷͚̠̯͖͈͎̦̩͈̦̳͖̬̤̠̔̀͆͒̐̐̂ͧ̑ͩͤͥ͗̑͐ͬ̒̓͢͜͟ͅͅL̷͂̈͆̐ͬ̇̊̈́̎̉ͯͨ͋̂͑ͣ̐͢͏̱̙͎͔̗͉̙͍̬̺͕̗͡ͅO̽ͨ͒̾͌͢͏͏̣͖̺̫͚͔̰̤̜͝Ņ̸̥̘̼̫̬̤͚͍͍͚͍͈̝̗̬̠̲̤́ͨ͛͟͞I̡͓̗̟̲͎̱̺͇̳̱̼͓̟̱̥͇̪͛̅͆ͥ̃̍̈̍̽̉͗̒̃͌̀͞͝ͅN͌͛ͫ̓̂͗͏̛̟͉̯̗̳͓̝̟̘̘̝̺͇̗̗A̛̛̝̘̞̬̣̲̪̼͖̳̖͑ͭͯͧ̎̐ͤͤ̏̾́͂̎̄͟ ̾̃͗͛͏̡͚͕͖̱̬̤̜͔̞̦͕͚͓͎͈ͅV̴̡̼͍̥̱͖̗̼͖͈͓̰͇̟͛̓̆ͭ̉ͦ̔̀̀̿̄ͨ͊̑̈͋ͮ̅̚͘͢L̷̴͇̱͎̠̬̝͎̠͙̞̻̣̼̫̦̫ͥͫ͗̓̊͊̃͑̌ͤ̂ͫ͊̓͑͢͢͝Á̸̝͎͙̣͉̤̳̅̉̐ͭ̽͛̈͛ͨ̎̑́͢ͅD̡̖̼̱̤͇̜̠̟͖͖͔ͪ͒̍̈ͫ̿ͤ̃̀̊̑͌͊̉̀̀͝Ņ̮͖͎̟̻̰̳̜̳̮͓͕̭̬̝ͤͮ͌ͦͥ͛̅̈͋̈́ͫ͛͐ͣ̓̀ͅȨ̷̢̮͈̪̤̾͂̒̇͊ͣ̐ͬͨ́̈̇ͪͯͮ̚ͅͅ ̷͖̥͓̘̞͇͙̟̹̘̹̝̑̆́́ͫ̍̍ͥ̈́̍͊͟͜͠S̡̬̳̲̘̞͆͋ͩ̀͜͞͠V̶̴̧͕̻̙͓̾̄ͦ͐ͮ͑͗̅̎̈̔̓͒̿̿͌̀Ě̸̯͕͎̻̘̖̲̼̖̺͎͈̺͖͑ͥ͊̂̀͠͠T̢͎͓͓̹͈̼̭̬̩͕̽̆ͣ̎̈ͭͩͧ͋̊̀͒̉͠͝U̷͚͎̤̗͙̙̠̭̩̔͗̐͐̉͛ͬ́̎͜ ̛̯̰̱͕͎̠̖ͧͯͯ̂̋͂̕͟͟S̶̨̡͈͔̹̤̩͓̝̣̬̯̆͗ͪ̑ͦͨͨ͊ͫ̓͗͐̈́̚̚̚͝ͅL͙͉̟̹̠̙̗̯ͧ̀̉͋ͤ͢͟͡Ǫ̳̜̥̬͖͚͎͉̰͇̈̐ͥ̀͊̋͋ͩ͆̂ͪ̏̆̑͢͝ͅÑ͉̯̖̦̝ͧ͛̽̓ͨ̑̕ͅÍ̡̖̮̜̱̰̙̤͙̖̩ͣ̽̓̇ͭ̐̇̂̈ͩ͊̓ͪͯ͒́ͦ͟͢͡N̶͕̘͍̞̂͒̇̆̎͂ͧ̽͛̐ͪͮ͗͂̇̈ͭ̆͡͝Ḁ̴̡̧̻̜̥͔̩̮͎̙͛̄̅͊ͦͭ͋̍̿̈͋́̚ ̨̌̔͛̈ͪ́̈ͥ̄ͦ͊ͥ́͐͊̄͗̀́̚҉̤̞̙̰͙̻̱̬̝͚̩̪͎̫V̡̨̡͉͈͕̗͙͇̤͈̩̪͍̖̼͚̈ͨ̃͜͠L̷̢̢̛̻̫͇̭̜͉͖̜̼̘͚̬̪̮͔ͥ̇̄ͣ̃͞Ą̱̬͚̦̤̲̣́̄͑͂̍͐͐̍͑͘Ḑ̸̣̭͚̫̤͓̤̦͊̑̊̓̎̑̾ͮ̔̽͑ͮͣN͓̖̯͍̘̼͙͖̹͕͙̩͎͚̰̅͒ͮͨ͑̇͆̐ͤ̒ͮ̏́ͯ̾̀͘͘͢͡ͅE̵͙̞̱̪̣̟̣̠̯̼̘̣̼̺͖͎̲͎̓̂̒͐̇́ͬ̆ͫ͒̑ͧ̄ͮ̂͠ ̟̜̻͔̖̺͕̦̘̬̼̙̮̩̖͊̌̀͊͋̍͛͋͡S̞̩̥̮̟̎̊̀̾̈́ͩ̍ͥ̃́͝V̡̘̝̞̺̲̜̙̺̅ͧͤ̏̕͘͜Ě͋̌̃̾̃̊̌ͪ̀͐̋͑̈̇҉҉̨̞̣̹͓̖̹̙̟̗͙̣̰͕̣̘Ṭ̼̗̥͓̖͙̩̭̘̲̹͉͓͍͓͓͒̽ͥ̾ͦ̒̽̈́͗͘͜Ủ͌̿̏̃̈́̂̓͂̅̽ͬ̇ͫ̾̈͜͏͏̴̗͕̪͍̠̘̳̘͎̗̗̺͉͓̱̗̞͚̤̕ ̹̞̲̮̥͉̖̝̗͙̳̦̗ͪ̎ͩ̏ͭͮ͋ͥͨͭ̆͒̿ͧ̍́ͩ̽͟͠S̴̷̨̳̬̜̞̗̲͛̀̒̈́̌͗ͬͪͨͮ̾̓͂̓͞L̢̂̔̓̌̔̚͟҉̝̫̲̜̮̪͓̺͖̹͈̙̣̟̝̣͕O̴̷̬͔̣͍̦͈͓̹͙͙ͩͧ̂͒̑͒͊͐͘͟͝N͂́̇͂͛̔̓̑̚͏̵͏̳̱͖͇̹̙͓͓̭͡Iͥ͛ͪ̓̉͛ͫ̊͏̦̥̹̙̗͎̩̰̰͇̪̰̫̱̩͟Nͣ̅̂͐͒ͫ̊͑͛ͮ͛͂͑ͥ̉͊ͣ̄͟͡͏͓͙͇͕A̬͔͇̬̘̱̠͋ͨͤͮ̂̔ͫ̂̃ͮ̚͟͡͝ ̢̎ͫͩͭͭ̉ͭ̋̐̋̃̓̐ͤ̇ͪ̽҉̳̤͎͎̜͖̺̥̦̳͕̗͎̫͚̪̲̖́V̾̈̿҉̶͠͞͏̯̤̱ͅḺ͖̩̲̲̻̖̻̅̄ͭͩͮ̏̏̌ͤ̈́̔͢͜ͅÁ̵̘̙̞̠͔͚̭͎̪̭̼͖̄̎͊͒̑ͯ́ͫͬͥͬͧ̊D̸̵ͦ̐͒̾̈́ͯͦ̓̓ͤ̓̍̄̔̍̉҉̯̼̯̟̫͍͚̼̝͔̘̝̼̼̗͙̞͕͙N̶͉̼̬̠ͯ́ͥ͗͆ͣ̽̂ͫ̇ͬ̾̚͞E͒͗̅͂͘͟҉̦̖̭͈͈͙̝͚ͅ ̵̧̰̲̲̰̥̳͙̟̘͙͕͙̱͓̠̘ͪͯ̇̇ͧ̐͊̅ͩ̑̑ͥ͑S̭͈͍̱͇͔̰͍͈̬͓͈̠̝̦̖̱͕͋ͪͭ̓̓̐͒́̆ͨ̎ͥͮ̆͜V͛ͨ͐ͮ̅̂͑͒̅͆ͥ҉̗͍̮͙͖͜͞Ě̵̞͖̭͎̖̙̫̺̩͇͙̞̘͖̰͍̃ͫ̎ͧͩͪ͛ͨ̔̔͗ͧ͒́́ͅT̴̵͖̱̤͙̀ͬ͂ͮͪͤ̂ͪͥ͒͂̈́ͤ̀U̷̧̧̞̪̲̫̙͔̳̪̱͋̏ͣ͒̑͌̎̈̀́ ̶̂̌͊͗̿̃ͯ̑͐̉̓̔͜҉̮̖̺͉̞̻S͒͂͂ͭͤ̈͑̑̿̐̍̚͏̶͓̙̩̟̖̭͖̹̞̖ͅͅĻ̴̵̖̻̻̫̞͍̖͉̳̓̽͐̎ͦ̎̑̿̓̓̓̑̅̋ͪ̽ͨ̎͢͢O̧̙͙̥̲͕̼̹̓̏̈̌̆ͦ̆̀̐̿̾ͧ̀͞͝N̢͕̮̟͖̝̹̟̱͎̯̪̜̪ͬ̔̂ͯͫ̇ͪ̿̾̎̚̚͜͢͜ͅI̷͍̳͔͙͕̬̠̫̖̻̩̒ͭ̆ͩ͗͌ͤ̾ͫͪͫ̊̒ͦ͆ͭ͗̚͘͜͠N̟͕̯̥̹̠͚̅ͨ͗̍ͥ̀̀̕͢͝A̴̛̖̤̼̰̣͆̍ͬ̃̃͌̆̍ͦ̇̇ͪ͘͢͞ ̧̛̐̊̈́̏̿͐̅҉̦̘̖͉̳̣̘͓̩̮͚ͅV̶̧̻̠͇͙̙̩͔̭̩̯̜̟ͦ͆̒͛ͫ̾̑͛ͤ̔̒̕͢L̷̵̹̣̥̤̬̋͌͋͛͒ͧ̚͞Á̶̵̧̫͈͖̠̹̄́ͫ̆ͪͬ́ͅD̶̻̮̲̮͕̯̘̘͓̂̓̔̈́̏̈́̔́ͤ͆̃́ͤ̏ͬͪ̕N̴̨̡̤͓͚͓̼̹͌̃͒̉̒ͪ̓́̍ͥ͊ͬ̋͞͡ͅE̴̛̥͔͈͎͕̞̪̩̼̰̼͙̿̉ͨ͋ͮ̅̾̆͛̆̇͟͝ ̡̛͔̘̥̝͉̫̪͎̹̥͖̹̝̾͛̑̇ͮͪ̄̋͂̂̽ͪ̆̎͜S̶̵̡͖̰͔͚̭͔̩̮̤̼͓͇̪̤̐ͥ̀ͮ̋̐͋̂̏̓̊̎͋̔ͫͣ͐ͣV̤̭̝̰̩̲͔͇̠̪̩̗̟̞̆ͬͮ̐͆͛̈̄̈́͑͋͒ͥ͊̍ͯ̚͟Ě̸̞̳̫̰͎͍̘̺̞ͪ̋̓ͤ͑ͯ̉ͪ͐ͭͦ͊̍̄̃̎̿ͧͥ́͟͜͞Ţ̵͖̗̘͔̘̩̝͙̻͕̠͙̼͈͍̖̲̲̇ͣ̃͋͜Ū̡̳̣͎̼̼̫͔̤͇͇̮̼͆͊̌̾̓͋ͪ͐̍̀͟͢ ̧̘̞̩̞͕̜̘̯̰̯̉̾͛͋͋͟͟͠͠S̓̉͋ͬ̽͑͐ͥ͊͒͆̏ͨͩ̆̐͏̶̻͓͇̦̲̲͇L̵̇̋͊̐͂̊͑ͨ͗̔̍ͫ̓ͯ̿́͘҉̠̻̯̭̙ͅÕ̢̨̫̪̲̼̜̻̱̹̞̗̉̃̇̆ͩ̈ͥͬͥͣ̎͡͝ͅN̸̘͉͔͎̺͕̗͛͐ͩͤͨ̓ͬ̾͋̔͂̿͗ͦͧ̈͢I̔̒͐͊͝͏̶̭̱̬̥̳̣͇̣̰͎̯̖̦͇̟̖̩͠N̶̸̨̢̥̩͇̤̜̳ͬ̈́̌́̎̍͞ͅÁ̵̧̲̗͈͓̞͙̥̣̳̦̩̒̌̽̆̐̌͗̎ͤͧͧ̒ͫͮ ̴̢͈͍̤͇ͧͭ͂ͧ̀̈́̈́̌̅ͨ̂͌̏̽̐̒V̸͓̬̩̞̙̜͓̖̥̳̜̹͔͍̲̣̼̖ͫͥͫ̓̆̒̓ͥͦ͘ͅĻ̨̰̮͈̫͓̤̀ͥͦ̃ͦ̓͂̌̒ͤ̾͞Á̹̦̺̩̙͓̼̘̪̙̣̤̩̂ͪ͂͌͗̑̆̄̊̓ͯ͑̌͗͊̏̏̾͑̀́͞D̶͎̘̜ͨ͋̄ͧ̾̊̄ͭ̈͟N̾̊̾̓̐̽ͩ̀͏̣̭͉̭̯͉͔̮̱͙̤̰̱͢Ê̶̡̨͔͚̤̞͙̱̲͚͉͚̲̥̗ͣͨ͊͞ͅͅ ̴̶̛͕̫̬͎͖̫̠̙̜͉̮̺̹̤ͫ̾̈̾͛̈̐̏̈͞ͅͅS̸̷̢̳̞͓̜̳̖̺̼͍ͮͤ̐̈́̇̎͊ͭ͞V̧̭̩̹̟̿̈́̎ͣͮͪ͊̉ͫ͊̾̆̍̍ͫ́Ěͭ͆̂̿͏̗̜͕̜̯͕̙̠̯̥̠̪̪̹̟͉͖T̵̵̶̢̳̮̠̝̘̬̭̤̺̳̣̪̄́͒͒̃̍͒́̎̊U̷͔̘̩̟̹̠̖̟̹̖̜̘͈̣̻̦̜͆̋̐ͦ̑̊ͧ̃͛͂̂͊͌̉͘͞ ̸̛̘͙͔̣̙̼̃̎ͨ͋̆̒̑ͨ̆̄ͭ͛ͣ̽̿̓ͨ̅͢͢͡S̄ͮͦ͗̊҉̸҉̧̹̣̞̻̤͇̻̣̞̙̟̭̗͕̳̹̞L̷̡̃ͫ̈ͥͤͦ͆̑̋ͥͮ͑͏̯̻̖̥̻̣͇̫̜̱̤͔͞͠Ǫ̶̛̣̼̦͙̰̘͔̯̗̖̝̳̪͕̙̗̔̿̉͗ͪ͒̉̑ͩ͝ͅN̡̡̙͕̣̯̲̬͕͙̰̟̼̣̤̟͌͋̌ͪ̐͌͒ͣ͐̌ͨ̾͘͞͠ͅI͛̾͗ͪ̅҉҉̵̨̡̗̪͕͖̖̯͍̼͎͓͚̪̲̞̗̬͇̣ͅN̷̨͈̖͔̲̫̱͙̼͕̮͔̮̻̪̦̤̰͌̀͛̉͒̾ͤ̾̌̎ͫ͢À͈̬̻̙̹̳̜̝͕͍̘̣͍͑̑̏ͧ̄ͣ͆̿́ͯͮ̂̀̕͘͡ ̸̞̭̠̖͕̂̈́̆̍͛ͯͧͪ̊͂ͫ̚V̒ͮ͂ͬ̊̍̇͊̓͆̐ͬͦ͜͜͏͈͙͖̥̥̟̪̬͔̘̺̟̞̭Ḷ̸̸͈̟̞̥̝ͮ̂̀͐̍̊̓ͥ̔͋̊͂͐͆̈ͤ͆̈ͫÁ̛̳͉̪͉̥̍ͭͥ͗̆̍ͪ͐ͩ͆̅ͭͯ͢͝D̶͈̼͔̭͓̗͔͖̤̦̲͈̽̇̈́͂̉̈́ͪ͐ͪ̆ͭ̋̅̆̀͑͑̀N̶̶̸̛̰̣͇͎̠̜͇͛̂͊̂ͪͤͬ̑͐͊̈́̇̄̐́̚E̢͖̙̮̭̅͑ͦ̓͒̒̆̍ͫ́̄̚̚͞͠ͅͅ ̴̵͈̼̖̼̩͉͇̙̐̌ͩ̋̉̑̉̂͑͂̽͜͜S̶̴̛̙̟̹͖̯̫̻̙̖̩̻̖̳̠̘͔ͧ͊ͯͨ͂͆͗̾͆̈ͪ̚̚V̸̼̣̭̝͓̖̙ͭͩ̔̉̑́̌ͣ́̚͟͡Ę̸̴͈̲̝̤̟͙̱̼͉̖̟̼͎̟͓̌̌̈́͐̎̑ͯ̃̓͠T̶̤̯͍̥̩̤̰͔̺̩̩̖̞̱͓͎̤̹͍͗ͦ̍̈̑ͣ̄̇̿͌̕Uͤ̓ͤ̏͛̇̈́̉̑̽͛̿̆̓́҉̗̣̲̩̙͚̼̩̣͕̩̣̺̖͎̠ ̸̨ͨ͌̓̾̅ͬͥ̇͘̕҉̩͇̬̟͉̤̬Ş̶̤̫̖̱̘̣̥̩͓̭͇̱̫̠̭̘̙ͥ̂̍͑͗ͬ́͗̋͑͋̿͛͑͠ͅLͨͩ̃ͧ̄̒ͭ͛ͥ̽̚҉̫̥̱̯̪͍͔͚̱̦͓̦̝̲͙͡O̸̴͇͉̘̥̱̹͍̣̱̺̳̝̹̯̩̖̞ͦ̈́ͣͦͮ͛̒̔̿̾ͩ͋̽͆͘Ṋ̴̦̟̠͓͚̭̘̮͓̖̺̫ͬ͛͂ͨ̀̎͋̃̓́́̐̓̃̓ͣͪ͞Į̛͙̩̙͙̞̺̼̳̖͖͙̯̝ͩͮ̓ͭͧ̐̿́͜Ṅ̨̗̘̳̤̭̖̘͚̬̔̊ͤ̂̂̑̌̄ͥ͋͗͘͠ͅÅ͎͓̝̣̫̊̋ͮ͛̌̊̉͊͗ͤͯ̒̎̅̽͛ͩ̇͟͞ ̵͈̗̜̤̺͓̒̒ͫ̈́ͯͬ̑͒V̸̧̲̟̣̱̭̻̲͎̥̙̳̰ͤ̍̀ͦ̌ͨ͆̽̂ͪ͊ͫ̐́̀̚̕ͅĻ̗̥͉̖̼͍͖͚͇͉̦̭̪̼̅̊̏ͧ̓ͬͬ͢Á̞̹͈̻ͩͣͯͧ͛̋ͫ́͢͡͝Ď̸̜̲͙͈̜̮͙̤̺̥̭̭̱̟͓̂ͧ͜ͅṄ̷̶̰̹͎̙̥̥̒̊ͩ̀͘͠E͉̭͖̙̩̱̦͉̮͓̟̻̳̝͉͔͊̈́̋ͮ͗͑̿͐̽̂̍́͐͌ͬ̎͌̿̀̚͞ ̢̡̢͌͂̐ͩ̾̇ͯ͢͏̖̦̘̯͍͇̦̱̲̲͈̬̠̳̦̝̤ͅS̷̴̮͔̯̭̜͍̮̞͖̟̫̠̮͍̒̐̿ͦ̄̇̂̐ͯ̇̀̚V̸̢̗̥̘͍̥̮̬̥̳̗̥̪͉̳̊ͣͪ̈́̈́̈̒̈́ͣ͂̚Ě̷̶̳̯̗̙̟͎̦͎̻̞̹̗̦̜̹͖͑ͪͬͣͯͨ͘T̢̡͇̬͍̯̻̱͈͉͈ͪ͋̐ͭ́U̵̵̷̥̯̜̖͉̖̰̳̤̍͗̋ͨͫ͑̋ͩ͋̇̒ͩ̿ͮ̕͟ͅ ̡̌̍̅̃͂ͧ̃͑ͪͮͬ̿̋̇̿͑̒͒͊͘҉̵͇̖͓͍̤̻͍͖̥̜͚͔̝̗̭̖̩̀ͅŚ̢̛͉̠̗̪̟͚̹͓̞̠̗̃̈ͬ̀̋̈́̌ͯ̀L̡̧͔͍̦͉͍͇̞̥̲̼̗̖͕̀̀̓ͪ̒̊̈́̄ͬͭͬ͛̃̚O̶̷̰̠̻̼̠̘̻̗̣͓͇̗̹͔ͥ͌ͨͮͮ̈͗͑͂ͦ͊̈͂̅̊ͨ̈́̏̀͝N̡̛̛͕̖̟͙͖̯̰͓͚̩̹̯̝̤̳̱͒ͥ̓̊͛́I̴̬͇̳̮͙̩̺͆̋ͭ̌̎̓̈́͘̕͢ͅN̴̡̯͕̹̺̥͇͇͙͉͉͙̪͋̅̉̀ͧ̄̾͞Ä̢́̇͗ͣ͑͆͒͂ͤ͋ͦ̀ͤ͌̓̿ͪ̚҉͏̠͖̰͉͎͉͢͢ ̺̪̘͔̣͔͌̎̓͑ͫ̓̔̉̽̇ͯͯ̾ͤ̍́̚͟ͅV̷̨̢̖͙͚̬͓̰͔͔̞̯͔̠̥̬͂̋̓̍͒͆ͫͯ͒́͝L̶͛̃ͮ͗͗̿ͩͦ̔̉̄̈͋͢͏͔̯̗͕͜Á̸̶̭̲̠̣͎̠̗̭̜̫̙͍͙̥͎̜̩͍̖̽͆̽ͣ͗̀̕D̡̝͚̜͎̯͓͕̥̺͇̪̪ͭ̒͆ͭ̆̓ͪ̏̂͝Ņ̤͈̦̫̠̩̝̦̪̠̝̖̰̞͚̞͈͉̟ͬ̈͂ͦ́̄ͦͦ̏̋͌͗̚͝Ě̶̢̢͎̗̖͖͓͇͔̱̜͍̯̬̲̻̹̻̟̳̆̆̂̓̊̀̊̍ͩ͗͊̈̋̑͌ͅ ̶̴̨̢̹̥̭̣̲̣̘͙̲̘̰̰́͊ͬ͑̃͑̊̅̚͟ͅͅS̡̎̐́̓̂̈́ͪ̃̒ͣͬ̓͛͛͒͊̚҉̶̺̼͈̳̼̥V̧̌ͥ̎̾ͣ͋ͤͬ҉҉̥̝̺͇̼͔̜̭̲͕̬̟̜͜ͅḘ̡̱͖͉͈͔̪̲̘͔͖̲͔̭̠̌̈̋̌ͭ̈ͩ͑͘͝Tͮ̎ͮ̓̂̑ͬ͑͗̄̾ͨ͊̃͏̵̨̛͖̫̝̘͈̪̝͈̩̼̙̪̫̳̩͓̹̖̣Ų̶̡̩͖̹̖͖͍̪͍͙̬͈͖̼͉̭̂̉̏͐ͩ͊̄͐ͩ̎̅ͭ̅ͭ͠ ̷̵̘̬̞̪̖̜͈ͯͬ̆͒ͯ͗͐ͮ̄ͭ̆̽̌ͯͭ̌ͩ͛̉́̀S̶̸̩͇̜̖ͬ͐͒ͭ̃͌ͯ̓̀ͤͬ̚͘L̸̢̧̧̦͉͉̮̤̤̩̥̺͕̫͍̬͔͓̥͙̊̅̒̍̾̇ͥ̎ͪ͐ͪ̒̽ͯͅO̷̸̢̠̮̱͚̤̹̯̜͚̬̲̟̩̰̯̔̇ͭͥͪ̾ͯ͑̇̒̓̈͒̊͐ͮͬ́͡ͅṈ̷̜̭͍̦̪̟͉͎̹̊̾́͛̈̓͋́̏̋̿͂͊̎̀̂̈́̔͒͟͟ͅI̷̸̲̣̼̬͑ͧ͌̏ͬ̈́̿͋ͤ̄̎̚͞N̥̝͖̦̰̑͛̐ͨ͗̕Ã̉̄̎̈ͮ̓̄̄͢͏̭̲̫̦̗͉̩̙̘̼̲͙̤ ̙̥̪̝̰̰̥̲̟̱̻͔̼̹̘̮͍̿̄̑ͧͣ̅̏̆̔̾̆̇̃̇̈͠ͅV̋ͦ͂̅͊͊̿͒͐͋̄̄͗͏̷̶̷̙̫̞̫̱̫͉̞̦̭̜̭͓͉͡L̴̸̶̠̭̬̙̩̻͉̦̦͉͙̖̯͍ͦͭ̋̓́ͤ̈ͭ̈́̏̓̽ͥ̔̒̍̚͘͢Ḁ̧͚͖̠͙̜́͌̄̒ͨ̀̑̾̂ͤ̊ͮ͒̽ͦ̒ͩ̋͊́́͘͢D̴̛̤̩͉͍͉͎̗̀̒́͊̒̈̏̓͐͒̒̄ͤ̓́̚̚͠͡Ň̴̶̥̟͔̱̺͛̌ͥͥ̇̎̑̆͆̕Ȩ̶̟̦͈̩͍͎̣̣͖̟̝̳͕͚̦͕̓ͦͦ͌ͣ̊ͩ͗͐͆̕͢ ̶̓̐̃͒ͬ̏̽́̏̓͏̘̙̭̜̼̙̩͇̕S̸̷̡̘̦̰͍͉̗̻͖̠̫͉̦͔̬̗͊͌̔̎ͧ̈̈̈̿̏̿̾̅̉̚V̛͚̰̰̼̖̼͎̦̟͎͕͎͚̆̏̎̕͢ͅĚ̴̸̪̻̪̳͙͇̝̲̤͎̠͇̮͕̬̙̃́͐̇͗̽ͨ͒̔̚̚͘T͇̺̤̱̰͚̩͖̯̩̤̲̅̒̃̓̈͂͒ͯ̔͜͜͠Ů̄̽͌ͪ̂̇ͫ͝͏̞͙̮͉̩̙̳̱̝̖ͅ ̷̞̝̲̺͖͈͕̝̰̗̈́̔͑ͯ̎̍̅ͯ͊ͭ͊̍ͬͬ̊̉̃́́̚̕͢S̾ͦͮͥͮ̉́͛͂ͣ́͛͒́́͟͏̸̗͎̲̤̹̠̺̥͙L̶̶̪̗̭̘̝̪̞͇̻̣̞̩̬͙̙͖̹̽͒ͫ̎̒̌̓ͨ̿ͫ̄Ơ̵̷̳̟̟̖̟̙̰̞͗ͭ̈̏̏̄̇̆̽ͣ̾̒͒ͣ́ͮ̑ͭ͑̀͞N̠͖̱ͮ́̊͑̋̎ͤ̌̓̀̉́͘I̵̯̙̪͕̝̖͇̟̮͓͍̘̩̩̩̝͛͗͌̋͗̈̂ͦͥ̄̔̎͊͆N̸̯̮͈̻͖̮̩̞͇̦̣̹̳͉̰͚̩̽̈́͑̓ͭ͛͂̇ͬ̊̍͛̾̃Ǎ̡̯͙̮̙̹͋̽ͣ̆ͦ̋̆͛́͘̕͢ ̧̥̹͚̼̦͒ͭ͆̐̓ͬ̚͝V͖͉̟ͪ͆͐̓̾̾͞͝Ļ̟̯̹̮̖̩̥̖͍̲̰̞̹͙͇̟̯͓͛͌̈͛̕͢ͅÁ̴̛̬͍̝͉̜̱̺̩̫̳̻͙̰͚ͥ͂̍͂͛́͐̊̕͟D̈́̊ͧ̐ͫ̒ͥ̑͑̈́̐͂͂ͧ́͗̅̿ͣ҉̨͏̯̠̖̜͙͍̝̗N̨̛̼̮̫̦̙̞̰̥̱͎̱͈̫̻̅ͪͨͮͧ̑̋͑̏̅̕͠ͅͅE̶̵͉̣̺̤̺͇̪̗ͣ̌ͯͦ̉̈̊̋̿ͬ͊ͦ̀͒͗ͫ̄ͭ̉̕ ̷̴̢͋ͤ͆͊̈́̋̄̓҉̣͚̳̪̱̺̭͍͜S̢̺̘̱̪̫̭͈ͫ͛̍̑ͦ̃ͥ̈́ͪͤ́͡V̵̦͔͕͍̺̆ͮ͒̾̕͘͝Ě̴̖͖̗̪̥̳̆ͭ̄̐̂̒ͭ͋̽̉͠͝T̶̛ͩ̓ͦͩ̾̚͜͏͚̼̼͉̖̫̪̘͔̜̞̲͈̗̣̳͓́Ŭ̧̱̭̟͉̜͎̰͖͇̱̤̩̘̈̒̾̒̉̓͗̿͌ ̴̶̳̗̪̹̪̭̮̰̝̹̗͚̞̭͔̻̰̽͋̏ͥ̾ͪͫ̌̇̿̂͒̈́͌ͣͨͫ̀́̀̚S͆̔̋ͦͮ̊̐͛ͥ̕͏̧͙̻̬͔͚̮̖̭͎̟͢L̽ͨͣ̑̒ͤ̍ͬ̊҉̢̨͙͖͉͓̰̩̭̟̬̰̝͙̫̘̞͘͜O͌̓͒͗ͯ̓̇͗ͫ̇҉͕̳͍̲̳̘N͋̐͂͋͒ͭ̏̽̑̑ͭ̔̇ͦ͂̀̾͜͝͏̣̲͚̘̦̗̦̰̼͕̥̭̰̹ͅͅͅI̷̵̡̛̗̺̪͉̘̫̞̝̜̓̍ͧͪͧ̌̆̅́̋̀̎ͨ͒ͅͅN̢͌̆͋̾͘͠҉͚̺̯̳͓̫̲͕̙͡A̛̳̲͚̱̫̭̬̝̺͔̜̱͚͓̩̪ͬ̎̂ͫ͛͗̏ͭ̔̂̐͆́͊ͯ͌͊͞ ̵̴̶̢̻͇̣̬̼̘͖͍̪͕̺͎̎̽͂̄ͨ͌͐ͤͭ̅ͨ̆ͯ̐̾̚V̢̔ͦ͑ͤ͋̊̂ͧͤ̂̍͗̍͑ͩ̚͏͍̳̖̫͓̻̭̰̮͠L̓̈ͩͪ̈̀̒̊ͨ̈́̓͏҉̭̦̹̬̣̲̯̰̝͕͕̗͚͉Ą̸̵͓̞̞̳̰̳͕̦̜̦͉͓́̔ͧ̃ͪ́̚D̬̣͇̮̺̮̳̃̃ͬͫ̀͢͠͡N̸̨͖̩͉͇͈̬̻̖̦̗̺̟͚͎͍͈͕ͫ̋ͧ̈́̊ͨ̆ͨͫ͋̾̋͛͐͐͝ͅÉ̐̆͂̾͆̎̿̕҉͜͏̙̘̻͖͈̝̱̼̥̞͖͠ ̵̧̛͚͖̦̥̭̺̲̦̰͙̝͎̝̖̝ͤ̍͊̒ͨ̂̓͝ͅS̡̧̳̪̫̼̎͐̋ͥ́́̕V̷̡̮̼͈̼̺̜͉ͧͩ͗ͤͤ̅̍͐̏͂̉̑ͧ̚̚ͅĚ̛̫̲̪̣͖͓͎̠̣̋͒͌̃͌̃̓ͣ̾͛́͜T̶̡̍̽ͨͯͫ͋̇̄̓ͯ̊͋̓̚͘͏͓̣̞̠̤̜͓͓͕Ư̡̮̬̜͍͚̹̠͈̤̯̼͈̖ͩ͑̌ͬͦ̍̔̂̊ͨ̓̆͟͝͡ ͛̊ͥ͂̄̓̀̀͛̐͒ͥ͜͏̡͖̭̭͉̤͔̕͢ͅS̴̴̴̩͔͖̙̭̲̹͓͍̰ͦͣ̓̂ͦ̆̏̌ͩ̾̏̚͡͠Lͯ̏ͥͥͫ͛̎͛ͪͨ̿ͭ͂͛͊͆ͮͮ́͏̵̷̳̦̟̠̠̰̦̝̪̰̺̳͙̲̟̻̤Ơ̴̶̢̼͎̥̱͈̙̩̩͈̪̠͎̪̥̩̔̾ͨͪͬ̇̈̒͋ͧ̎̏ͥͯ̏̈̍͑͐͠N̶̷̷̙̗̫͙̲̯̎ͣ̾ͦ͝ͅĮ̧͍̮̗̩̈́͑ͬͫ͋̏̿̒ͦ͛͊̒̓̈́ͤͬ̂̊͠͝ͅN̥̤̤͖͙̥͖ͨ̑̃͂ͫ͑͂̋͌͜Ä̶̧̛̻̜͉̰̺̥̤́̃͐̏ͫ̂͂̊ͥ̃̅͆̇͟͠ ̴͉̮̝̺͉̯ͮ̒ͭ͊̾̎ͫ͛̈́̒̓͒̈́ͦ̑͢͞V̸͔̰̗̙̗̤ͫ͂ͩͣ̒͌ͮ̋ͪ͐͋ͩ́̚͝͞L͊ͮ̿̓ͫ̓͊̆̃͛̐̌ͤ̅̊ͩ̂̀ͨ͘͏̝̜͍̠̰̳̥̻͠Á̷͎͇͖̗̭̯͙̖̣̒̋ͫ̈́̌̈ͯ͌̈́̀͘̕͝D̸̸̷̵̥̼̣͙̦̫̝͖̆ͭ͛͒̉̎ͪ̀̂̇͋̓̀͆͞N̷͚̲̖̜͈͑́ͭͨͨ̀̚E̔̈͂̂͂ͯ̽̽̓̾͛͒̋͏̛̲̭͍̠̩̪̰̤͈͇͔͝ͅ ̸̧̨̱̖̩͙͎̼͓͖͍ͥ̊̏͆͑̈ͥͧ͒̆ͩ̀̃̿̕͟ͅS̴̢̰̝͍̭̤̥̭̺͔͇͚̫̬̳̟͔̑ͫ͂̇͊͊ͪͥ̈̐̄̅͋͘͠͡ͅV̘̻̠̩̥̲̺̘̜̬͈̀̄̂ͣ͑ͮ̈́͆̏̊͐͐͋̽̃́͘͝͡Ȩ̸̷̰̼̱̝͔͙̳̤̙̌͑̊̔ͬ̂̔͂̄ͯ̈͂̐ͩͮͩ͋͛̔́̚T͈͈̯̥̬͓̮͙̲̳͎͎̲͖̖̓ͩ̽ͫͭ̏ͮ̚͠͞ͅŪ̸ͣ̇̽̓̒͐ͬ͗͗͊̓̚҉̖̱̯̜̫̫̻̞̻̜͜ ͕̦̘̍ͯ͂ͣ̊ͫ̏ͯ̓͌̀̉̈́ͮ͢͢Ṣ̷̢̺̙͔͓̝̑̽̒ͪͤͬ̈́ͪ̂̃̅ͫ͐ͮ͂̿̔̋ͪ͟Ļ̷̺̝̱̘̘͇̲̣̹̜̻̮͇͇̺ͣͮͪ̄̒̋͑̅͘͟͝Ọ̭̠̼̳̼̮̔̒͆̋̒ͧͧ̾̽̋̔ͨ̐͂ͮ̚̕͢Ņ̢̢̬̠̭͈̤̟͚͉̺͙̔̄̐͊ͧ̇ͧ͐̕͝ͅI̴̾̀̾̔́͏͏̮̻̗̲̜̣̱̠̮̠̗͉̘̼ͅͅÑ̵̢̧̼̲̬̤̘̝͚͔͓̻̭͑͂ͧ̒͊͊͒̾̆̑͆̈̂ͫ͜Ą̸̮̼̱̆ͪͬ̾ͅ ̶̵̢̏͛̆̏̉̅̔̐̿͒͊͌͘҉̠͕̝͈̙̣͖͔̭͉̼̜̹̭̦̞͔̣̱V͔̻͎͇̣͈̰̪̠͇̟͓̙͇ͨ̀ͣͩ̐ͩ̈́̀̂̓͑̑͂̽̈́ͩͨ̕͠Ļ̸̨̠̭̲̺̩̩̤̲͍͔̏͋ͣ̉ͣͯ̓̐ͨ͗ͮͩ͢Á̧̨̜̼̮̺̯̼̲̘͙̤̮ͥ̅ͣ͗͊͗ͦͩ̑ͪ̈́́ͮ͐̊̚͢͢D̡͇̼͚͈̲̥͎͚͙̩̹͚ͧ̊̔͛ͫͩ͢͢͞ͅNͮͦ̃̋̓̚҉̷̡̧͈̭̩̰͜E̸̛̟͙̞̼̯̙̜̱̞͎̯̩̫̦̋ͧ̔̾͋̍̀̾̃͡ ̶̜̹̩̼̞̤͓̘͙̀̓̄̇̽̾̉̆̇͊̀́͟͞S̙̼͔̫͉͖͙̺͚̦͔̳̱̤̮̠͎͖̝̾ͥ̈́ͪ̿̏̔̈̿̏̓̃́́͝V̨̡̧̺̘̙̼͇ͯ̋͂̽̓̉̐̓̀̚ͅĚ̶̓̓̒̔͒̈̋ͮ͊̓́͒͌͌̿́̀̔ͧ́҉̵̫̙̳̺̖͙̤̘̥̻̩̲̩͍̠Ţ̷̡̛̺͇̱̭̞͔͙̜̪͈̝̭́͒͂ͧ̋ͤŨ̴̧̌ͤͤͨ̀̓͊͜҉̭̩̜͎̯̜̭̺̺̩̹̭̭͔͔̩ ̵͓̺̪̯̺̭̱͖̯̲̱̘̜̖͛̃̆̏̉͝S̛͗ͨͥ̅̈́͑̅͗ͤ́ͫͫ͏̧̜̭̻̖̱̗̦̼̱̠̫̲̙̩͚́͘Lͮͯ̅̆͌ͣ̌͘͏̢̟͓͍̻͙̬̳̣̙O̴̴͌̍͛̒ͨͤ̾̊͠҉̬̪̤̮͖͚͓͍̫͙̝̳̰̱͓̕N̏̆͊́͑̌̓̒̓͋͊̅ͧ̃̆̚͏̷̶̨̙̤̟̱̫͎͍̻̤͝I̡̖̺͍̠̳͐ͫ̒͋̂ͥ͘͠͡͡N̸̴̨̡̻̗̝̹̝͕̼̠ͥ̓̃͌̔ͦ͂ͩ̏͝ͅÀ̷̢̌̀̍̒͒ͮ̇ͥ͂͋ͭ͏҉̙̞̗̞̜̬̻̱͕̰̤̗͡ ̵̸̧͇͇̱̙̱̪̩̽ͦ͐̂ͪ̈́̉̔̋̒̈́͡ͅV̬̝̝̼͚̰̍̉ͪ̏ͦ̕̕͡L̵̨͎̼̙̖̝̫̟̜͓̗͚͍ͨ̐̾ͦ̓̌̚͢Ḁ̶͕̝̗͕̹́̃͋ͦͣ̃̌ͥ̽̋ͦ͗͒̀̚D̵̩̳̤̣̻͚̰̣̦̮̟̺̻̰̦ͫ̓̈́ͯͪ̎ͮ͟N̵ͪ̉ͧ͊̒̑͏͚̺̫E̶͇̼̘̳̜̻͍͍̣͈̙͖̻ͧ̑̈́̋͊̿̍͒̔ͦ͊͊ͭ͘͜͢ ̸̷̮͓͙̦̥̣̮̗̹͉͈̩͈͓̺̟̣̈ͮ́ͩͣ̇͠S̷̨̡̝̫̜̫̳̲̞͙͇̣̬͖̋̿́͗͜ͅͅV̷̷̓̓ͣ̍́ͯ̽̽̈ͫ̂̂͐ͭ͆̄̌͆͞҉̰̟̗͔Ȩ̶͉̠͇̖͚̞͉͓̘̲̳̙̘͓̰̫̞͕̌ͨ̎̽͊ͫ̋̀̍͐̾ͣ͋͒͋ͮ͘͡Ť̼͔̬͚͉̺̱̞̭̼̫͍͈̲͌̋̂̈́̓̃ͮ̈̌ͪ͊̚͝ͅṲ̶̸͍̭͙ͦ͐ͬ̀ ̷̸̨̜̮͖̗̙̟̤̟̗̦̩̦̥͗ͯͪͧ̔ͬ̀̾̄ͤ̕S̸͎̳̲͈̝̙͍̹̳͓̯̜͊̉͋͆̆ͥͬͨͤ̈́̐̈ͦͤ̎̎ͨ̀̀͡Ļ̵̈́̈́͋̉̈̅̂ͥͥ͒̓̋ͮͯ͠͞͏͎̦̟̫̤̻͖̠̤O̵̻̣̯̩̝̗͉̜͚̗̣ͯ͌̃̑͐̌͐́ͅṈ̡̫͙̦͎̭̝̳͍̥̺͓̥̞̼̺̥̹̙ͪ̂ͥ̎̇̏͢I̛̎͊̓̽ͩ͢͏̸̦͇͓Ǹͥ́ͧ̀̒̔ͧ̓ͦ͐͗ͫͪ̑̉̅̍̚͝͏͙͈̻̹͇͚̹͔͖̤̞͜ͅA̛̙̗̤̼̙̪̱͚͓̥̬͍̥̱̭̤͓̦̯̒̽̈̈́̇ͧ̃͡ ̾͒̆͗ͯ̒̓̀̈̃̉͂̓̅ͪ͑̚͏̴̱̳̖̦̠̬̠͈͍̱͡V̷̦̘̳̠̯̭̘̮̝̮͈̫̯̣͎̣͊͊̓̏̇ͤͯ̆͗̆ͨ̀͘͢L̖̗̱͈̥̲̟̤̦͎̙̝͚̒̆̓̓̿͊ͬͧ̾̄͆ͫͧ́̆ͧ͗͋̔͡ͅͅÁ̡̗̱͇͇͙̪̬̪̯̺͕̍͂͛̿̎̈ͮ̊̓ͧ̕͜D̶̛ͮͮ͆ͧͯͮ҉̷̘͕̙̞̮͍̼͉N̸͕̳̜͎̪̳ͭͤͫ͊ͨͩ̐ͭ͊ͧ͜͝E̷̴͚͖̺̰͇͉͕̮̣̗͖̮̒͗ͫͫͥ̌̀͘ͅ ̷̷̢̢͎̲̘ͦ̽̅ͪ̍̐̈ͤͤ̀̎̐ͮ͒̇ͨͩŞ̴̶͈̘̯͈̫̗͕͎͉̟̲̏͒̌̐ͮͯ͛̑̐̏̚͡͝V̀̐̈̇҉̵̶̧͙̞̫͙̮̙̬͙̩͔̼̖̟̼͚͕̭͔Ě̶̱̬̼͔̮̲͔̤̖̗̯̹̖͖͓̗͕̽̋͌̿̓ͥ̈́̏̍ͅT̛̛̗̞͖͚̬͖̫̳̻̏̎́ͪͧ̏͝U̷̡̪̺̟͎̭͚̙̣̹̘̦͓̹͓͔̪ͤͥ̉̓̌͒̉̃̄ͤ͋̓͌̈́͜͡ ̵̧̽̄ͨͥ̈́ͥ͑͌ͮ̊̄͌ͬ̋̚̕͏̮̖̩̯̠̩̫̜̰̺̙̩͔͉̞͎ͅS͙̜̳̮̪̬͕͔̫̓̏ͫ̀̍̂ͯ͟͟͠L̴̡͔͕̞͍͔̙͔̟̠͑̓ͦ́̂̄̌̿̕͘͟ͅǪ̵̴̛̟̤͖̤̩̋̃͆̋͌̇̑͗ͯ͌̐͌̕ͅN̷ͧ̂̌̓ͪ͐ͦ͊ͪ͒͂͌̎̉ͫ̀͏̥͖͎̭̭̮̞̠I͎̟̭̙̠͖͖̖̟̱̻̤̳̭͕̫ͥ̃ͩ͆̅ͥͧ͛́ͤ͋ͤͯ͌̊̋̏̚͘N̸̵̫͇̜͖ͧ̓̿ͩ͑̋̉ͭ̽A̷̖̜͖̱̱͕͍̻̟͔̣̣̖͋̈́̄̉ͣ͒͆͑̂͗ͯͯ͋̿̂̾́̚͞ ̆ͦͮ͑ͥ̉̑̄ͤ̓̋ͦ҉͜͟͏̶̭̙̟͕͎͈̩̭V͒ͮ͗̓҉̴͏̮͍̰̰͙̲̝͓ͅĻ̴̧̄̋ͨͨͯ̋ͥ҉̨̗̙̝͔̹͙̫̤̞̖͈̬Ḁ̛̬̯̻̟̭̮͍͍̥̯̘̦̜́̌̒͒͗͛ͫ̓̇̌̽͛̍ͧ͗ͣ̍̚͟͜͠D̴̨̹̦̦̥͔̬̰̳̗̯̗͓̻̘̘͐͋̿ͮͯ̈̔̕Nͬ͗̃ͬ̒ͤ͒͊ͧ̒͊̌̌̂̽ͦ͌ͮͧ͢͏̸̯̙̺̪̝̞̠̱͉̺̰̪͎ͅE̹̭̜͚̣̺̙̟͓͉̯̩̒͗̆ͥͮͦ̆́̌ͥ͛̄͊́̚͝ ̵̷̦̣̭͉̰̻̹ͥ̓ͩ̄̆̎ͤ̽ͮ̌͑ͦͩ̋̈́͝S̵̙̞̗͎ͩ͊ͪ̌̀̈́̅̿̅͊̾̕͞V̷̹͙̤̗̞͉̮̼̲̲̻̗̥͔̥̮̇̏͛ͪ͒ͧͣ͊͘ͅĚ̷̷̘͚̙͔͉̄͗̇͛͑̈́͌̒̃ͦ͆̔̔̍̀ͨ̚ͅT̵̡͓̹͍͓̹̤͙̲̦̭̖̹̞̯̼͖̀̈́̎ͪ͗̿ͨU̶̡̝͍̪̖̩̠̜̟͕͚̫̭̬̿̾͌͐͑̌ͮͩ͛̒ͮͬ̍̈̍̎ͤ̍̚͞ ̟͚̥̬̖̜̖̯̟̘͔͔͉̱ͦ̏ͪ̉̓͛̈̾ͮ͛ͣ͂́͢S̷̶̵̥͚͖̞̩͋̐̈́̄̅͑͌́ͭL̯̗̦̗̦̖̦͓͎͈͉͇̲̤̰͕̬̙̀̅͑̿͑́͞͡Ó̫͎̼͇̪͙̪͙̜̩̮̹̐̆̆̈͛͑ͤ̾̂͒̆͌̓ͮ́͠Ņ͍͎͈̤̦̲̲̀ͣ͆̌͛̊̽̓̿ͪ̈͑̍͗͞I̢̢̾͐ͯ̓̉̓̇͌̈̓̈ͫ̊ͣ̓̀̋̃҉͙͎̖̥̼͢Nͪ̔ͮ̍̓̊̈͛͂̇͆̽̌҉̴̡͔͓̥̯͈̪̞̼̬͉̘̩̞̺̳́͠ͅȀͣ̑̅̽ͤ͏̟̣͔͉̳̣̣̼ͅ ̛͛ͥ̋̍̽̀͏̭̼͕̫̠͍̪͙͟͠ͅV̸̨̬͓̙͓͙̣̲͉̭̫͖̯̄̑ͩ̆̔́͒͠͠͝Ḽ͕͓̓̿ͥ́͒̀̚͝Á̶̮͉̩͈͈̜̞̮̭͎̼͕̹͎̟͋͌̚͟͜D̴̷̺̣̘̞͕̤͎̓̿ͦ̄̉ͪ́N̾͂̈ͤ̂ͦ̇̐͒ͧͮ̊ͦ̂ͪͣ͛͘͝͏̡͕̲̦͙̠͇̦͕̥̱͟Ȩ̧͈̖̥͈̣͙̺̲̺͍̼̹̺̺͍̑̃̃̓ͧ͋̇̅̈́̓ͦͭ̀͡͞ͅ ̡̦͚̬͙̳͌̅ͣ̾ͧ͘S̵͛̂͒ͪ̈́̄ͭ͟͜҉͉̫̱̖͔͙̯̺̳̗͔͔̞͠V̷̧̛̩͖̤̬̰͖͕̤̞̹̘̥̮̤̞͔̰͎ͯͪ͊̏̅͆͐ͣ̋͜Ę̴̢͍̹͓̠͉̜͎̠̤̗̌̑͗ͧ͊T̵̨̧̝̞̹͓̯̙̻͕̘̱̰̩̭̪͚̾͌̓̓̓̓͌ͫͯ͒ͨU̴̢̯̜̫̔̒ͮ͊ͪͨ̍̐ͅ ̗̝͎̺̣̫̪͎̰̲͉͖̝̞̬̣̟̓̇ͯ͘͠Ṡ̵̼̱̞͇͓̝̼͓͇̲͓̘ͮ̽ͧ̾̎̾̿ͣͣ̐ͮ͜͟͝ͅL̦͚͔̦̼̺̣̣ͪ̾̓̏̈̓́̇̿͜͝O̶̍̈́̄͐ͨ̓͛͋ͤ̾̈͊̑̓͘͏̟͇̰̫̱̘̫N̶͚͕̣̖̹͍̱͔̣͉̥̟͐̑͛͐̈́͗̓̂ͧ͗͘I̵̡̮͓̜͉̬͉̗͇͉̔ͧ̍͋ͪ̔̀ͪ̇͑́̆͜N̵̷̞͉̫͇͈̗͍͎̪̩̾ͧͧ͆͂̑ͮͥ̆͊́͜A̴̢͓̝͚͎̞̯̟̟̬̯̦͙͎ͬ͆̒̽̋͂ͣ͗ͪͮ̓ͩ͂͘ͅͅ ̸̸̶̰͎̥̟͕̞͍͙͉͙̫̱̖͍̗̿̀̏̂̌͛́̇́͞V̧̫͈̳̙̌̍̎̂̿͂ͫͤ̕L̸͚̙̣̹̞̞̟̼̺͇͖͉͇̣͙̲͕̤͇͑͑ͫͭ͐̈́ͤ̓͌̅͒̑̕̕͞͞Á̴̴̛͓̖̦̬̐ͧ̔͋̇̅̏͋̑̄͑͒͗̏͋͌́͘͟ͅḐ̵͉̻͕̺̖̗̐͐͂̔̄͂́ͬ͆̚͝N̳̫͇̫͍̯̪̩̤͚̲̻̟̻̮̙̆ͨ̔ͧ̒͒͂̔̉̃̋̄ͭ̈́͐̚͢͞͞E͋̊̎̓ͤ̈́͛̎̐͝҉̤̫̱̲͍̹̯͕́ ̧̭̤̖̲̘̻̊ͮͫͣ͘S̸̯͉͙͉͚̰̥͓̼̙͓̠͐ͪͤͫ̍̓͆̓̏̂̂̆̀̚͘̕͜ͅV̧̢̱̯̼̙͙̮̬̼̖͙̤͔̖̑̑ͬͯ͂̈ͥͦ͒̋ͩ͑ͪͫ̌̄ͨ̇ͨ͠͠ͅẸ̵̲̼̥͇̱̘͓̩̫͎̌̽̈́̔͒͛ͯ̀͗̽ͥ̌̎̽̕͟T͒̽̀ͫ̀ͭ̌̎ͧ͟͏̶͕̤̟̲̯̮̪̼̼̟̲͚̱̠̞̞̟ͅͅŲ̵̬̲͈͖̜͍͖̝̟͖̰̌ͪ͌̊̐ͦ̽̐̔ͦ̎ͧ̆̒ͬ̚͘͜ ̵ͩ̍͋̌̋ͭ̔ͯͩ̇̏̍͊͐̑̈̀̀҉̩͇͉̜̻͚̳̲͈̺̙̺̫̤ͅŜ̵̝̠̥̬̼̙̬͉̩̳̝̲̥͗̑̒͜͝͠ͅL̵̯̼̠͔͓̒̓͗̔ͫ͋͆̏Ọ̸͉͔̞̩̻̹̬̪͖͕ͤ͛͒̇͑ͫͯ̿̊̈ͯ̉̍ͨ͆̚Ņ̨̨̰̰̹͙̗ͧ͋̋̏̒ͪͧ͐͐͂͢͠Ỉ̶̫̠̲̠̥͎ͭͥ̆̌̇͑̿̾͗̓̌ͤ̊̒̒̽͘N̶̢̉͆̊̈́͗̋ͤ̈̉͆̾͏͍̯̯̭̻̭̗͕̠̮A̴̧̘̥͎̖̬̞̭͙̦̙̰͕̣͚͂̇̾̍͛͞͠ͅͅ ̶̌ͥ́̏͐ͮͪ̒̃ͩ̃̄̊̎̂̈̑͠҉̜̦̫̭̭V͐̄͋ͩ̉ͧͩ̆ͮ͟͏̧͟͏͓͎̭̜͓̥͖̦̙͉̲͉Ḷ̨̰͚̭̙̽ͥͬ̌ͧͧ̂͒͋̿̿ͪ̄̌̽̄ͨ̃̆̕͢͟Á̢̔͐̓ͮ̄ͪ̎̐̈́̃̂͠͏̙̝̪̺͎̙̤͔̯̞̺̳͔D͑̾̐͐̉͌ͣ̈̎̊͂ͯͦ̊́̍ͦ̀͏̧҉̺̺̻̦̪̣̝͉̱̬̣͕͎Ṋ͓͎̲̬̼͇̣͕̳̬͋ͨ͗ͮ͋͌̐̎͑̀̚͢͞Ȅ̴̸̡̗͕̗̞͔̣̼̻͙̳̫͍̖̤̭̔͆ͬ͐͑̆̎͆͌́ͥ̋̒̋̿́ͅ ̧͚͖͕͍̣ͧͪ͂͋̒̄̉ͣͬ͒̃̄̉ͩͫͮ̓́Ş̮̯͓̭͓́͗ͧ͋̓̽̀ͮ̓ͨ̎ͨ̓ͯͤͫ̀͘V̶̨̩̩̯̻͔̰͔̹͇̭̠̤̯̖͎̟̣̂̄́̓͗͆ͯͭ̒̇̿́̄͌ͫ̔́͘͜Ě̛̅͑ͦ̀̌̐ͬ͒ͮ҉̼̟͉͓̙̣̞͈͚̥͖̱͉̩̱ͅT̵̢̢̯̜͕͍̤̯̹̙̭̥̻̬̝͈̖̖̯̜͑ͣͬͫ̔̂ͩ̏ͫͩͨ̓ͅŲ̭̬͔̲͇̘̳̖͉ͯͧ̄̄ͦͅͅ ̡̨̢̭̞͔̪̥̟̞͕̲̫̪̹̫͍̗͆̎̄̆͛̆͗ͤ̿̔ͤ͆ͤ͋̑͗̅̕̕S̸̰͕̻͚̻̣̰̟͕͇̘̩̟̻̭͉̹̩̀̏̊̏͋̏̎̉̑ͫ́͑ͮ̎̀L̸̛̲̳͕̹̳̞̳̼̆ͧ̍͛ͥ̾͗̄ͦ̂ͨ̾͋̀ͤ́̕͜Ǫ̢͈̟̙̺̟̩͖͎͉̳̗ͧͫͩ̏͊ͨͤ̋̌̇͡͝Ņ̨̯͈͕̱̜͎̪̯̩͖̝̤̱͉͙̯͙̱ͧ̉̈̾͑̿ͮͩͧͭ͒̉̊̓͐̂̒͘̕͘Í̸̠̬̳̹͖̺͆̔̅ͩ̂̈́̌̓ͦ̈̓͂ͤ́͡͝N̶̝̹͍̜͇̣̖͈͉̟̙̠̪͚̥̠̯͆͌͆͊̐͒͑͐̌̚͞A̺̠̯̪̭̺̲͕ͩ̍ͧ̊ͫ̋̅̐̔̈ͣ̋ͮ͊̀͠ ̧̏͒̿ͪ͜͏̣̗̖͚͈̺̼̫́V̰̣̪̹̰̺͎̲͇̤̻̩̖͓͇͂̓ͣ̐̐̌ͯ͛ͮ̐͊́͜͝ͅL̵̴͚̻͖͚͈̫͇͙͚̙̿̄̆̒̐͋̿͌͋̋́̑̆̍Ą̴͍̝̭́̎ͧͥͦͮ̍̋̀͊̏ͣͥ̑̾̐ͪͩͣ͘͘ͅD̍̽͒̽̄̎͗̾ͩ͊҉̶̻̮͈͇́N̶̢͒͑̎̏̆ͮͥ̽͂̿̅͂̔͗̊҉͍̠̫̞̝ͅȄ̡̱͖̲̤͙̺̤̀ͤ͒ͨͧ̉ͩ̋ͯ͂̇̀ ̉̆ͥͦͥ͞҉̵͉̟̦̞̻̞̤͙̱S̶̡̯̟̬̣̬͓̜̙ͮ̄ͬ̌ͧ̓ͭ̆ͦ̽ͯͭ͘V̷̉ͦ̓̔̆͗̽̿ͩ̀͌̈ͣ͛̚̚͠҉̢̠̰͕͕̞̻͉̲̗͍̼̠͙͉̩͕͖͟Ȩ͕̟͉͙̩̳̺̥̩͖̼̤͚̬̌ͬ̋͊ͨ́͑̆͛͂̈̊͐͗͜͞T̷̢͗̏̀̂̍̈́͘̕͏̜͚̻͖̩͓̜̺̲̲͍̻Ŭ̪̖̖̙̒ͫ̔ͪ́̀͘͢͝ ̶̧̞͚͇̘̫̲͌ͩ́̽ͦ̀̍̒ͣͬS̵͚̲̗̬̜͔̟̰̜̹͙̯͉̝̞̺̥̳͖̎̒̏͒̒̅͑ͬ̇͜͞L̵̴̵̡̢͔̜̣̘͇̜̣͕̪̆͑ͭ̐̈ͩ͗ͨ̈́̂̔̒́̏O͓̝̙͙̳̟͓͙̲̩̭̽̃ͬ̇͑͋͋̕͘ͅN̸̥̥̺̫̱͎͍̠̥̤̰̟͚̦͈̈ͧ͒̄̈́̄͊̒ͦ̉͐̅̑̒ͧ͆ͦ̚͘Į̯̬̮͖͇͕̣̟͖̜̈ͧͣ̊͊ͯ̂̿͛̀͊͒̊̊̅͑̾̅́͘͜ͅN̸̡̧̫̬͍̪̦͙͕̭͓͈̙ͣ̓̓ͥ̎̆̎͌͌ͯͤ̿ͫͅÄ̷̵̧̛̖͎̘̞̞̹͙̫̩̱̠͈͙̥͖̹̀͛̓̍͋̑̀ ̴̷̞͎̣͎̠̯͇ͤ̉̈̇͊͐̆͑̒͛͋ͭ͊̄̃ͯ͘͢V̶̱͈̘̣̬̖̲͕͚̣̱̹̪͉̙͕̄̂ͤ̎̑̄ͫ̉̋͑ͩͥ̒̆ͩͧ̉̕L̢̬̻̦̫̜̳̯͚̘̝̥͚̰̮̙̝͖̫̺͊̀͊ͯ̔̋̇̈̈́̔̀͡Á̧̳̲̼͙̜̪̳̰̟͓̲̂ͬͭ̂̆͑̉̀͟ͅͅD̷̨̡̧̠̝̪͇̬͉ͦ͌ͬͣ̌ͣ́͆̒̊̑͂ͪͩ̍̓̃ͅͅṈ̫̠̙̝̰̠̻͍͈ͨ̇̊̾ͬͣ́̓̍͂̍ͩ̍͟E̴̡̘͓̘̻͚̼ͧ̓ͬͤ̌ͨ̆ͬͮ̌ ̃̔̓ͧ̓͊ͬ͗̑̎̄̔҉͖̮̻̤͠S̨̃̄̇̓̍̋́͏̦̰͈̫̫V̴̦̯̣̪̺̘̲̫̺̩̝̖̗͚̠̟̲͕̉̏̓͋͌̇ͮ̐̓̽ͬ̄ͣ͗̈͂̏͊͝Ě̸͎̜͇͍͖̤͍͔̯̻͕̺ͬͦͭ̃́͟Ṯ̷͚̘̰͈̹͎̠̫̺̬͍̟̂ͩ̏̐͊̇́ͯ͒U̶̱̘͔̫̹̖͕̰͚͉̘̭̖̬̬͚̖ͣ̊ͩ̓̇ͣ̓ͪ̃ͅ ̨̰͕̹̗͎̦̪̦̯̗̔ͫͫ͆͐̎͌͌͐͗ͅS̽́͌ͭ͗ͦͧͭ̊ͯ͆͂͆҉͟҉̨̦͔͎̣̝̕L̶̸̇ͦͤͪͭ̓͏̥̟͖̬̘̗̱̠̞ͅǑ̉̌̓̓̇̇҉̛͙̰̥͍̤̙̪̦̻͘N̢̳̼͓̙̥͚͇͓͈͚̭͈͉̤ͯͨ͛͆͌̾̒ͩ̉̌͋͢ͅI̶͕̭̣͉̲̰͇̻̤̘̦̟̜ͧͮ̿̒̂ͧ̏̽ͧ̓ͯ̇͛̇ͥ̇̄ͤͭ͘͜͞N̶̬̹̮̮̘̜͖̠̹̺̗̳̰̥͒̂ͧ̈́̔ͯ̑̀ͧ̑̌̆͝A̶̤͉͖̪̠̫ͯͫ̄̾͒̈́̇ ̶̱̰̜͚̩̻͖̯̰̯̲̦̩̬͔ͦ͂̔̎͆ͮ̍̂̄̓͂ͬ̉̑̏̄̚͡ͅV̴̨̟͍͍͔̣̩ͩͣ̅͊ͪ̊ͬ͟L̢͚̰̤̥̻͓̻̪̦͕̺ͮ̀̃̈ͮ͊͌͂̌̋̒͊ͦ̽͒͆́̀Á̴̛̱͚͙̦̹͙̝͓̰͎͇̝̺̤̟͇̭̺ͤ̇̂̀̈ͬ̄́͡D͍̦̥͕͉̊̍ͤ͗͋͗̉ͬ̇̓̌̊͢Ņ̸̜̝͇̺̼̜͚͕͇͙̰͇̰͎̮͔̦̭̑̂̀ͦͨ̑͊̿͢͜E̵̯̹͇̬̹̰͚̜̭̜̠̝̩͕̳̼̥̟͎͗ͨ͂̀̓ͫͤ̈́͂̿̉ͧͦ̐͆͢ ̶̶̢̛̲̫͔̟̼̲̮̣̱̎ͩͫ͒̇̉ͬͦ́͡S̵̛͓̩̳̜̟͈͓̖̗̖̲̥̠̹̮̝̥̔̈ͣ͟V̧̡͓͉̟̱͇͎͎̮̪̲̟͖̥͉̘̫̬́́͑̈ͣ̏̿͒ͤ͢ͅĚ̬̱͍̻̎̿̒ͥ͌ͫͦ̉ͮ̀̚͘͝͞T͋̃́̑̽͛̉͂͗̂̊̍̊̉̇ͭ͏̴͚͖̬̫̙̞͎̼̲̠̻̳͇̻̰́U̸̧̯̳̦͙͈͖̺̘͐̒ͬ̒̕̕ ̸̛͎̠͍̳̯͍͇̦̥͇̤̯̼͚͚̃̉̐̐ͭ͑ͨ̆̂͌̈̒S̷̢̩̖͉̺̔͂̊ͪ̌ͦ̂ͥL̢̠̤̼̗̜̻̜͎͍̣̬͓͖̱̓̓̽̆ͭ͒͊̓̀͘͝͝Ǒ̴̢̺̹͉͉͙̰̘̖̰͚̮̗̠͉̥͐ͭ̓ͨ̍̆ͨ͑̂̋͒͋̋̈̏͑̒ͪ͢͠ͅͅÑ̢͎̖̯͚͓̱͎̞͉̽ͭ̂̇ͥ͂͆̾̂͊͘Į͚̪̣̠͖͐̇͌̌͛̾͆̈̓̐ͣͪ̚N̨̯̬͍̭̲̟̂ͩͥ̿ͣ̏ͯ͐̈ͤ̄̔̚̚Ä̗̳̥ͪ̍̒̒̏̎ͯ̏̆̂͛͊ͯ̓͌ͦ̿̇̕͡ͅ ̡̢̢͓͕̜̱͎̙ͨ̌͐̃̅̔̇̈́͗́̋͊̓͌̈̉V̨͕͕̭̳͎̾̎́̓̋̿̄̐̐̾̾̃̾̏̔ͨ̚͟͠͡Ḷ̻͓̞͕̣͔͔̖ͮͭ͗͌ͥ͑ͮ̋ͯ̉͑̋̀͜Á̸̧̡̡̡̲̲̹̂́̏̌́̒̂́̽ͮ͌͂͗͛̈́ͮ̂D̸̸̎͒̾̔̀͏̪̜͚͓̼̰̯̜͍̤̲̠̭̟͢͡ͅŅ̨͗̐̉̂ͭͩ̍̓̂̈́̇̋͆̆̚͏̸̰̭̲̹̦̼͚̳̠̙̠͓̘̮͚̝͕̭͢E̛̘̝͍̰͍̤̟̋̌̈̇ͯ̂̓̎̋͐͋̈́ͯ̒͐̚͞ͅ ̛̗͔̙̠͚̣̫̦̹͎͔͉͕̦̪̥̬̜͉ͧ̈͋̍̍̓͐̈́̒̀̓ͥ̈͐͠S̵̨̟̬̫͇̼̩̒͛ͮ̆̄ͯ̓̔̄̓̽́ͅV̷̡̛̥͍͈̪͔̱ͩ̓̌͋̌͜Ě̡̹̩̺̲̹̣̱̤̂͐ͨ́ͬ̓̿͌͑͗ͩ̂̈́̚̕͡T̡̡̤̦̦͓̩̞͇͈͓̜̰͙̠̜̦̒̂̒̾̂ͅU̡̙̳͓̮ͥͫͪ̃ͣ͒͗̉́͠͡ ̷͚̰̥̟̳̖͔͍̻̖̼̘̭̮̤͍̇̏̅͑̊̉̐͐͗̍̆̒ͩ̒ͤ̔̐͗̂̕̕ͅS̷̨̟̺̟̯͓͖̘̠̹͍̩͉̼̼͖̰̬̹̻ͯ͐̈́̀ͭ͢͞L̷̶͚̯̗͈̗ͭͭ̄̇̓͐ͤ̾͂ͥ̚Ȍ̢̳̝͖̫̬̪̱̻̟̭̙͔̐̏̉̑́N̶̛̛̞͖̬̻ͫ͒̔ͧ̍̾ͫ̃͗̅̓ͨĬ͖̳̬̯̳͙̬̼̤̫̯̖ͩ̏ͭ̄ͭ́ͩ͜͢͠ͅŃ̵͈̞̯̫̟̜̙̫̳̝̮̭̹͑ͩ̽̉̅̈̔̾̏Ậ̸̷̷̳̲͈̹̘̟̝͓̅ͤ́̋̃̋͒̈́̑͂ͤ͆ ̾͂͗͆ͯͣ҉̶̗̲͕͇̳̹̺̙̱̮͎̠̝̙ͅV̀͂̾̓̆ͪ̓̀ͤ͂̓ͧ̚͟͏҉̪̪̬̹͍̖̫̻͕̻͜L̢̛̩̙̲̲͙̙̲͎͚̘͉͈̠̼̮̫͚̫ͥ̓͒͌̉͛́ͪͧ͝͡ͅÁ̇̿̒̒̒̏ͣ̎̊ͧ̽͆̈̑̉͌̅ͬ̀͏̡̙̻̙̰̘̯̹͉͉͓̭͟͡D̶̯̻̯̅̃ͯͩͮ͊̋ͬ͂͌̔͛ͮ͊̾̿ͬ́̚̕N̴̢̢̲̙̞̲̪͕͈̞̲̖͚͍͕̭̗̥͔̝̾̈͊̃̾̂ͥ͊̿ͯ̋Ę̗̪̠̯̪ͫ̾ͭ͌̂̐͑̿͊ͭ̔̎̋͠ͅͅ ̾͑̎̔̂͐͢͝҉͚͍̩̥̤̣̣̗̹̪ͅͅS̛̮͓̺͉̫̯̘͍͉͇͉̔ͥ̋ͤ͐͗ͣ̉́ͮ̾̾̍̅̄͝͡V̷̷̡̙̤̪̥͎̲͈̳̞̣̙̻͇̬ͫ̍ͥ́̎ͣͨ̈́̚Ě̵̸̶̦̺͉̘͇̖͉̩͙͉̥͍͓̻̮̰̻̳̖̈́̅̿̋ͦͥ͆̂̆̓̋̐̍͠͡Ť̶̛̍ͨ̐͗̐̃̔ͥͤ̑̔̔̚͡͠҉̠̝̪̝̩͎͕̝͇̳͕̞̦͍͎͉̦̤Ư̶̵͓̠̠̮̙̗̘̰̝̳͍̳͇͔̠̙̙̭̏̑̈́͋̆͆̄̒̔̇̔̅̂͂̚̕͝ ̭̦͚̦̳̠͔̝̗̺̦̗͎͕͙̪̤̏̽ͯ͛͗ͭ͊͒͐ͨ̿͋̃ͯ̊͋̈̚̕͜͝S̵̢͓̮̻̭̜̃͌̃̒͌ͮ̐̂ͩ̌̊ͣ̏ͅL̬̱̰̥̹̰̬͈͎̞̖̦̼̮͛͛̒ͩ̔́͘͡O̧̮̭̱̳̟̠̱̝̰͚̩͕̘̳̺̖̣̟̳ͨ̋ͫ͒̔̃̊́̕͘͝Ṉ̷̯͎̟ͬͪ̎́̃̉͗̎̋͜͜͡͡I̧͕͚̪͖̥̼̓̊͒̑͑̈͜͠N̢̳̠̲̰͇̣̩͍͎̠̽̔̋̄̽̾̈́͗̓ͤ̽́͡A̸̦̘̣̞͈̦͕ͣ̿͒ͣ̿̇̾͂̌̂͒̀̅̂̂̀́͡͡ ̊ͨͮͧ̃͏̧̧̨̣̤̼̬̻̪̙̥͔̠̮̪͕̘̳͉̹ͅͅV̛̪̜̫͆ͬ̇̋̎̃ͧ͋̈͌ͯ̉̐ͦ͂͟͝͡ͅL̮͚̯͚̣̰̜̞̹̬ͣ͌̇ͭͭͧ͊̌́̚͞Á̸̬͈̦͇̱͉̯̖̪̼͇̫̺̯͉͈̹͐ͨ̉̓̐̐̐ͥͪ͋͆ͬ͟ͅḐ̸͖̯͓͇̹̙͚̹̬͚̮̪̙̯̤͍ͫͯ̓̋̍ͭ͒̈́ͪͬ̆ͬ̍ͣ̎͐̊̀̚N̨͉̥̲̯̿̍̈́̀ͧ̉̍ͬ̐̔͐̑ͫ͆̚͢E̵̼͖̥̩͉̰͓̺̜͈͙͔̯̼̍͗̔ͨͬ̆͌̽ͨͭͥ͊͛́͗̒̇͊͠ ̛̙̳̗̘̱̖̪̳͓̳͚̩̥̰̟̹͔̪̃ͦ͂͒͗̄̾̽̎̂̕͘͢S̵̨̤̩͎̗̜͉̉ͪ̾ͣ̆ͭ̽ͥ͌̀̐̒̄ͤ̇ͭͬͩ̇͘̕͡V̵̛̺̗̤̜̜̤͕̗̘̼̭̆͗ͮ̆́̈́̒͛̔̄ͨ̃ͅĚ̶̶̫̠̖̖̗͍̝̮͉͕̋ͨͪͬ͘̕͜ͅͅṬ̭̘̖̝̹̟̞̣̩̞͙͖̪͈͙̺̹̺͂̀̏ͤ̋͢͠Ų̶̙̠̮̱͎͍̫̗̯̖̜̱͕̟̱͖̟̟̈́ͧ̃͑̔̊̀̔͑ͯͭ͜͡ͅ ̛̣̮͍̫͉͕̼͖͕̮̖̲͕̺̰̫͙̝͉͐͑̽̄̀̂̽̇ͬͧ̈̍̔͋̓̏̚͜͢͞S̸͉͓̭̻̟̜̤ͬ̎̿̽͒͗ͥ̈́ͤ̑ͭ̔ͮ̀̚̚ͅL̥̠̫̮̰͇̟͉̩̥̟̙̥̦̘͙̩̭͉͐ͪͪ͌̆ͬͨ́͠͠Ỏ̶̵̷̳͕̣̱̓̉ͥͭͥ̂͂̉͐ͨ̚͢N̷̴̮̗̹̫̱͉̠͙̞͓̱̳͖͌̒̏̌͑͗ͯͭ͗̆͐ͤͧ͜Iͦ̽̋͐ͧ̾̄̄͊ͨ̍ͬ̉̀̂͏̧̧̞͕͍̜͖̭̀͞N̸ͬ͆̈ͥ̊҉̷͙͓̖̩͖̹͈̲̠̺͉̪̹̬̫̗̫̯͡͝ͅĄͮ͊̅̓ͬͦ̏̓̕̕҉̼͚̟͔̬̲͙̱́ ̶̶̸̨̛̦̩̝̜̱̜͉̤̤̳̫͎̾̃͒͐̈́ͅV̘̣̦̞̖̭̰̘͕̔ͫ̈ͪͩ͒̎̓̈͟͝Ļ̵̱̟̞̝̗͈̂ͬ͛ͭ͐ͪ́ͣ͊͛ͣͬ̿͢ͅÁ͈̤̳̱̗̭͚͓͙̘̺͎̮͓͇̣̳̎͑̏̇̀̕͜͟͟D̩̖͚͕̙̬̺̈̀̂ͤ̍̂̃̍̾ͫ͝Ņ̠̺̣̦̥̻̺̱͉̖̻̥̼̝̪̤̖̆̈́ͭ͛̀ͨ̍̾͆̔ͩ̊ͩ̿͗̍̎͜ͅÈ̾̎̂ͣͯͦ̌̚҉̢͖͔̖͈͎͍̥̭̩̬̱͚̤̤̳̙̤͡ ̸̡̟̤̙̫̩̺̙̞͎̙͔͈̦͉̠̝͙̜ͬ̐̊̅ͯ̌ͪͧ̌ͪ̃͂ͮ̈ͮ͌̕͟S̶͛́̉ͨ̌ͯ̍͗̃ͣ͏̶̠͇̙͓̣͚̙͞V͇̪̙͚̮͍̱̺̻̯̖ͨ̏ͪ͊ͩ͆̏ͨ͆ͥ͊̓̏̽̐̂̚͘ͅĚ͋̇͋ͫ̈͂̿ͨͫ͂͒̓͒ͥ͏̷̳͉̬̱̖̪̺̝͍̬̠̩ͅŤ̛̍͛͂̽͟͏͏͕̣̩ͅU̸̧̠͉̼̘͕̥̜̠̞̪̜ͧ͐̈́̃͌̆̒̓ͨ̓̏ͤ̒ͪ͆̀͢͠ ̴̰͍̤̻̖͓̮̘͍͖͉̲̰̯̮̜̿͆̿̀̄̔́̀Ş̷̮̮͇̼̰͖͈͇̳̘̻̈ͪ̏̋̈́ͩͦ͑̀͋̋ͭͧ̎̆̀͜Ḽ̶̶̹͙̭̬̞̩͉͍̦̼̲͚͔̹̠̆ͣ͆ͬ̉̋̾̾͂͐̑͒̒O̴̸͇̘̻̖͓̺̙̻̘̲̍̿̎̆ͧ̈͋͒ͣ̍̈͘N̛̬̟̞̬̬̤̼ͯ̉̈ͨ́͘͞Ī̲̗̘͖͔̜͉͎̳̮̙̫̪͓̠̮ͯ͌̆͂ͫ̆́͜ͅN̵̡̫͙̳̣̝͉̬̠͓͖̘̗̽͆ͫ̈́ͥ̄́ͨ͘͜Ä̴̧̡̙̠̻̜͔̱̘̺͈͕̗̱͓́ͯ̂̈ͪͮ͛͛̃̓̋ͦͪ̾ͯ͂͊̕ ̢̡̛̺̩̼̹̫͎̪̬̻̼͈̲̖̒͊͛͊ͪ̍͌ͦ̄̇ͧͩͮ͂͘V̜̻̫̮͈̟̽͋̾ͫ̑͒ͥ͂̃ͨ͊̏ͯͥ͌ͬͮͨ͑̕ͅL̉̓͋̂͋̒̂͏̲̭̙̭͉̭̯̖͇̟͖̭̪̪̖̲̠Ą̛̛͍͕̪̪̻̗̰̤͔͎̜͔́̊͗͑ͬ͌ͦ̆ͭ͛̾ͨ́ͤ̽̀̄̿ͣD͓̘̭̞̤̪ͨͪͥͫ̽̌ͦ͌̅͐̅̚͘̕͢͟N̛̈̃̈̓̎ͨ̄͂̍̓̓́͏̣̩͚̲̩͉͙̘̼̗͈̟͎̰̪͎Ę̸̟̬̮͙̻̻̰̝̬̱̥̫̼̭ͮͥ̄͐ ̧͎̯̰̘͔̟̪̬͍̞͍̩̰̤̑͋̍ͩͥ̌̅̿ͨ̉͘͢͠S̴̱̯̭̜̯̠͎̳̳̩͇̻̞͈̤̯̘̒̽ͤ͋̑̒̎̍̊̚͝V̶̛̮͍͍̭͓̩̥̼̞̰̜̘̦ͩ͒̇̅ͯ̄̕͡ͅȨ̛̤̖͓̮͇̼̩͇̤̰̥̲͈̌ͪ̓͛̄ͯͩͧͣ͂̐͒͐̽͛̀ͩ͟Ṱ̶̷̨̛͙͔͔̖͖̭͓̟̜̖̥̠̖̈ͤ̈͑̎ͫ͢U̵̵͑̈͂ͩ̂҉̱͉̜̮̜͎̪̣̤̻͔̭͙ͅ ̃̈́̔̐ͭ͛̑̄ͪ̈̈́ͬ̈҉̶̟͖̹̝̝͍́͞Ş̸̛ͮ̀̍ͣͦ̒͗̓ͬ̈̊̍ͧ͆ͩ̎͞҉̹̼̳̗̘̠̰̟͓͈̟̤͔̮̠̩̫̻L̴̬̘̝̖͈͔̭̦͎̹͕̦͍̙͎̃͋̐͐͘͝Ǫ̶̹̙͍̖̲͇̊͌̈́̓ͬ͂ͩ͘͜͜N̴̛̯̻̦̗̠̖̯̭͉̱̰̆͗̊ͣͫͧͨ̆ͣ͊͂̊̑͡I͉̜̲̮͈͎̬͙̜̓ͩͦ̌́͂̈́̀̔͟͜͠Ṇ̶̵̷̰̜̱͙̻͙̺̬̮͚͉̭̹̮̞̒ͦͧͪ͆͢ͅA̷̸͍͙̟̘̻̥̮̐̅͌̋̿̓́ͯͧ́ͪ̉̊ͤ̓̏̀ ̴͚̪̳͍͔̤̳̖̫͈͎̇ͫ́̽ͥ́͗ͨͫ̈́ͦͩͫ̑̕͡V̴̢͓̠̥̣͎̰̳̥͚̣̬̠̬͕̏ͪͩ͐̎ͥ͋́͒ͦ̂͞L̵̶͓͔̖̣̼̆̈̾͂̚͝Á͙͍̥̺̞͔̟̫͎̪͎͉̯̮͎͕̤̱̟̃̋̏́́́͜D̛̛͖̻̙̳͙͔̫̖͖̘̠̲͎̅̏̋͠ͅǸ̡̡̡̡̛͍̠̱̙̻͙͌̓͊͗͛ͯ͋͑̓ͪͥͥ̊̈́ͯ̈ͪ̚Ȩ̶̩̻͈͍̄̈́ͣ̒͟ͅ ̢̤̤̱̰͙̬̪̦ͭͩͦ̃̽̒͑̿̒̀̚S̶̴̨͕̭̟̞̝̞̜̤͍̯̱͚͇̎ͥͬͤ̿ͧ̋͊̎ͭ̔ͩ̈̇ͯͩ̆͟͠ͅͅV̸̸̫̰̖͚͔͉͍̤̜͙̬̼͖ͪͤ͋̈́̉̿́͐̉̕͢͞ͅĚ̌͛ͦͪ̽̑ͫͪͭͪͤ̂̆̏ͨ̍ͬͪ҉̥̣̖̱̞̖͢Tͦ̇͆́́̊̊ͩ͊ͫ̓҉̩͚͙̪̤̮̞̬͇̞͖̝̺͓̹̟̟͔͝U͛̄̏ͪ̂̓҉̛͓̗̝͕̭̱̥̤̣̮̻͟͠͞ ̡͍̟̠̯͚̩̺̙͖̪̩̭ͤͭ̇̒̔ͣ̀̉̍ͪ͗̿ͨͧ̀͟͝ͅS̵͇̖̯̳̍̉̆̎L̑ͧͩ̉̌͂̄҉̴́҉̤̩̪̪̼̲͕̤͎ͅO̧̞̖̰̦̭̍ͭ͋͗́͑̔͛̓̚͝N̶̛͎̞̫̯̖̖̭̜̘͈̹͕͔̝̭̮̜̣̪̋̓̃̔͆̇͢I̢̜͎̖̻͕̰̩̟̤̭͖̪̟̫͎̟̺̩̬ͧ̾ͩ̀̔͑̇̓̋̎̃̌̍̄̽̅ͦ͢Ń̸ͣ̐͆̈́̒ͩͦͩ͞͏͈̹̳͖̜̘̘̩͞ͅͅAͭ̌̒̇̐̆̏̍ͥ̒̅̽̋̅ͨ͑̚͏̧̲̙̙̙͍̩͉̼̱̞̜̖͔̬̗̫̠ͅ ̵̨̰̠̰̭̘̳̙̣̝̺͙̭̝̠͙̊̀̽ͬ̑͒͌̀͘͞͞ͅV̢̟̜̺̩͕̭͓͚̬̹͓͍͊͋̊̃̐͋̋͌̈̎ͣ͢L̻̮̜̠̝͎̟͎̜̥͔̭͈͋̓̅̍̍ͬ͆̑ͭ͌̀̚͟͞Á̡̝͉̗̤̤͖͈͉̩̫̻̳̫ͤ̓̓͂̈́͑̀͞D̛̤͎̱̜̪̰̭̦̠̭̯̮ͯ̓̏ͪ̎̏͌́̈́͂ͬ͑̉ͣͩͫ̅͜͠͡N̘̪̘̱̠̙̙̠̜͂̄͗̆͒̇̋̊̀̀̚͟͢Ȩ̢̧̮̹͇͈̩̰̝̜̜̯̩̮̮̰͐̈̑͂ͤ͋͊̈̓̑ͥ̽̐ͨ͊͜ ̵̢̣̖̹̹̮̦̠̰̬̼͚͚̙̫̆ͨ̊̒̋̽͂̇̽ͫ̽͊ͭ̈ͬͪ̓̾̾̀͘Ś̢͍̦͕̺̲̗̞̦̻̻͕͚͚͚̉̌͌ͥ̒͒͛̈́̎̉ͫ̂͘ͅV̭͎͔̟͈̰͖̱̹̯̖͓͓͓͈͚ͯ̏͐̉̔̓ͪ̎͛̿̎ͫ̿̅ͫ̓ͣ͝͞͡Ě̸͐͋͂̆̈̈̾҉̻̼̫͕͎̭̤̭̤̱͕Ṱ̴̢̦͉͕̣͙̱͖̱͚̥ͭͦ͋̍̐̅͟͟͠ͅU̶̢͒̆̅̀̚͏̠͍͔͙̪̺͈̠̘ ̴̡͈͓̤̺͓̘̤̞̫̩̖ͪͮͤ̇̄ͨ̽ͭ͂́ͅS̷͓̦̼͚̗̜̘̤̤̗̘̆̿ͬͧ͊̊ͦͫ͌͗͒L̀͑͂̔̉̒̄͋ͭͩ͂ͨ͌̾̓͑҉̸̢̮̠̭͖͢͢O̸̐͆̾͋ͩ̒̃̄͂́͆̽ͦ͐͗̍̈́҉̧͕̤͚̫̭̭̱̺̻͍̮̟̬N̮̲͔̟̻͈͎̠͕̈́̍̓ͧ͟ͅI̬̭̼͈̩̥̫ͪ͊ͭ́̀͢͜͞N̲͉͍̱̺̱ͫͭ͐͌̊̃ͩ̂̄̆̐̒̑̓̀̚͞͝Ą̥͉͚̤̜̜̟͎̙͙̈́̎͋͆̇̽̓̐̓ͦ̐̂͌̃̑ͮ̌̅͘ ̵̵̬̤̲̮̜͙̹͔̜̼͇̘͐͂̋̓̊͘V̸̟̜̙̯͍̭̯͔̪͙̯̣͑ͣ̔͒̐̿̌ͧͧ̈́ͪͭͯ͋̾̀͠Ĺ̃ͬͨͦ̆͌̌ͨ҉͖̝̥̩͍͍̣͍̜̦̬͙͓̫͈̤͢͡Á̸̛̝̖̻͕̠͇̥̞̖̥̘͚̜͔͚̺̞̫͂͒ͮ͋̎ͩ̆͟͝ͅD̝͔̗͉͙̖͚͑͆ͫ̓̈́ͣ͊̎̌̃ͥͬ̍̇̔̒͗̓̃̕͢Ṅ̶̷̨̍̃̽̿̑̒ͣ͛̌͏̙͇̫̬̙͍̬͇͚̲͔E̷̲̱̺̪͈̝̙͕̻͕̞͚̟̦̫̺̭͑̅̆͑̃̌ͣ̒͐̓̓ͯͮ̄̄̎̾̀͢ ̙͉͚̬̼̰̼̮͖̳̳͍̥̣̻͑͛͐̕͟͜͞S̴̹̦̟̥͉̙͖͇͍̱̲̙͇̹͍̝͎̖ͭͣ́̅̌͂̕͜͠͝ͅV̌͑́̉͐͂̇̚͟͡͏͕͖̬̤̥Ę̸̷̢̺̳̠̺̹̬͍̹̘̳͎͇̯͈̳̲͓̲̌ͮͪ̒̋͛͠T̛͇̯̝̥̜͙̝̙̬̫̣̻͕̺̰̈̋͐̾ͥ̓̇̑̌̎̋ͬͫͯ͊̿̕U̴̷̡̹̪͕̝̟̦͈̰̺̹̤̲͕̫̥͆̉̀́ͪ̋̌͋̋̚͟ͅ ̨̨̗̤͈̦̥̲͇ͤ̓̋̐ͥ̀͠S̝̯͇̗̭͔̦̥̪̾ͪ͂ͬͧͪͯͩ͋̕̕L̎ͯ͐̆ͩ̏̌̀ͭͤͧ̒̚̚͏̸͔̠̲̦͖̜̦̺̜͓̠O͕̪̲ͤ̎̈̅̃͆̿ͬ̐̄ͨ̓́͘͞N̦͖̲̞̗̅̎͒͊ͬ̍̊͢͠I̴͈̩̮͈͙̮̺̳̘͇̜͉ͭͯ̔͗͒̔́̃̊͜N̳͉̗͇͓̯͓̻͔̙̪̥̱̓ͦͪͧͪ͒͊̄͋̕͟͝Ȧ̧̙̳̬͇̣̬̪͖̙̻͕̱̬̺̰̌̍̅̿̑̾ͮͩ̏̈̄ͧͤ̀͟ͅ ̵̨̢̗̼͚̤͐̉ͭͬ̉̅ͬ͒̍͘V̓̿͋̓ͮ̑ͧͥ̍ͤ͌̒ͬ̐ͧ͒̆̎͠͏̢͍̪͈̬̦͍̜̝̺͕͓͘L̡̨̗̪̬̤̻̬̱̗̜̹̥̠͔͈̖ͧ͂̐͛̀ͬͤͩ̎̑͊̃ͮ̒̅͌͢͜͝Á̝̣͈̺͍͇̤̮̗͙̳̦͖͍̼̟̌̂ͩͥͦ̐̉͌̐̏ͬͨ̓ͩ̃̚̚̕̕͜ͅḐ̜̯̰̱̥ͫ̇ͥ̌̑̀̓͊͌͊ͦ̿̂̿̈̂ͮ͜N̶ͯ͗ͦͤ̄̄ͨͫ̌̿͛͌̓͆͝҉͍̘̳͚̘̺̝̳̬̰̮̠̞̥͍̟̖͎͞ͅE̵̪̼͚̬̟̤̥͆ͨͯ͋̅͜͢ͅ ̸̶͍̠͎̦͓̠͉͉̦̺͖̯͙͇̫̜͕̩͋͛͑ͦ̆͑ͥͧ͐̆̉͗̉̚͢͝S̷̭͍̥̮̗̲̱̟͕̫̫͓̰̎̔͋̍̔ͧ̄̔̋̏ͥ̄͋ͪ̃ͩ̚V͔̰̬͉̽̋̂ͬ̔̉̒́̚͘͜͞Ě̴̙̺̹̪̲̞̩̆̐̾ͨ͆̄̏ͣ̋ͦͮ̉̈̌̿͋ͨ̉͢͢T̾͒̾̍ͭ̍̍͝͏̡҉͉͎̝̝̲͍̻̰̫̮̼̱U͐̐̿ͮ͏̷̧̜͇͇̲̻̩̪̳̘̝͔̻͖̕ͅ ̸̡̏̈̔ͩ̐̽͐҉̡̰̻̯͚͖̭̗̩͉̜̰̯͚̣̲̙͈͖S̵̜̟̺̺ͪ̑̀̒̉͘̕͝L̸̩̭̺̮̫͓̪͖͙͖̱̞̗̙͈͚̤͍ͪ̍͒̄ͦ̑ͯ̓̃̏̽͞͡Ȏ̴̧̡̱̯̙̻̲̞̙͉̖͈̫̬̠̪̠̰̺̰̯͌̂ͣ̊̈̏̑́͑́N̵̙̻͕̠͙̞̳͖̣̲̳̰̬͖͉̻̹̭ͫ̄ͥ̃͑ͤ̆ͧ̏͟͠͝I̷̶̵̵̺̣̤̲͕̰̼͚̥̘̰̹̖͎͉͓̼̪͐͆ͥͯ̎̎͒͒̾͌̈ͥͥ͛̋͒ͭŅ̵͉͚͓̯͆͑̋͌̔ͪ̌ͭ͌̂̾͆̅ͬ͐͛ͤ̚̕͟͝A̡ͩͤ͋̄̅ͬ͋ͮ͏̤̲͍̜̖̱̪̞̞̤̹͙̱ ̛͕̗̟̤̘̯͇̤̹͔̱̬̿ͯ͂̅ͮͥ̄̊͐ͪͮ͘͞V̶̧̝͎̖͇͕̭͔̻̙̯̠̗͌̃ͫ̂̌̉͞͞L̛̻̤̮̞̱̤̬̘̭̥͉̻͕͖͍̇̃͛͐̔͋̏ͫ͋ͥ͛̄̎̚͘͟Á̷̬̱̫͕͈̩͖͍̣̺͈̘̹̞̈͊̋̍͝D̸̢̛̼͖̯̗̟̠̮̮̍̏̎̑̏͆̎͑ͦ̓͞Ṉ̴̴͉͈͇̭̫̥̔̄̄ͤ̃̓̀̍E̫̳̫͖̗͖͓̺͌͊̎̊̍̌̓̀ͦ͂̅̇̏͗ͣͧ́͢ ̧̱͕̪̱̟̪̰̞̫̩ͣͧ͒͛͛̀͑̄͡͝͞͡S̑̂͂̐͏̶͚̦̮͇̝̗͙̬͇̪͚̩̙͎́̕͞V̡̛͙̝̟̭͈͓̙̗̜̩̣̟̇ͣ͊͑ͪͪͮ̂ͭĚ̷̴͈̮̭̲͔ͤ̒̅͑̈̍ͩ͞T̸̜̱̼̺̩̰͙͎͎̜̼̘̉̈́ͮ͌̄̈͗̂̐ͤ͗̀̕͡͡U̵̢͊ͬ̄ͥ̑͏̸̜̭̞͚̘̙̘̪̲͜ ̸̴̸͈̤͔̲̬͈̗͎͔͂ͮ͗̒͆͑̊̾ͤ̏͜ͅŞ̷̭͔͔̱̬̝̙̫̩̥̲̃̈́̑̃͊̊̉̈́ͮ̆͋͒ͩ́̚L̝̠͚̪̩̮̬̮̯̺̦̥̠̜͈͎̾̋͌͌ͤ͊͗́̔̅̋ͭ̔̂̇̎͐̉́͝Ơ̴͙̱̬̜̳͚͗́͗͌̄ͨ̓ͩ͞͞ͅŅ̢̺̞̳̜̯̗̑̊̎͆̾̃ͥͭ̓̑̌͑̉̎̄̀͢͝Ì̢͎̱̳̝̞͚̱͇͇̖̻̱̦̍̋̆ͧ̔̋ͧ̽̒ͬͭ͑͒ͫ̊͘͢ͅN̡̞͖͇̟͍̙͔͕̤͓̗ͮ̈́̆ͩ̂̍ͤ̇͟͞A̵̷̵̸̖̰̖̫͎̫̳̠̒͒̄ͬ͌ͯ̍̃͛̉͒̾̓͘ͅ ̷̂ͨͥ͗̇ͦͯ͋́ͣ̈́͒́̎ͭ̃ͮ̾͠͡͞҉͚̱͖̻̲̠̼̹̬̞̝̠̹̞͓ͅV̋ͯ͗̐̐ͨ̍̑͆͒̿͏̨̹̠͔͎͈̱͍̜̩̠̯̤̜͚͈̟̫̯́͟͟Ļ̢̘̮̗͎̗̤̫͒ͩ̐ͪ͂͗͂ͭ̇̐̑̾͞Á͒̉͋͊̏ͭͦ҉̨̫̬̞͚̯̫̦̟͍̖͈̗ͅḊ̴͑̈́̈́͐ͮ͑҉̛̦͔͉̰̯̟̪͔͈̰͉̯͔́ͅŅͫ̉̊̓ͬ͛ͫ͂̈́̒̈̉͏̢̧̥̩͉̼̘̭͈͈͖̰͇̙͓͚͚̝̀E͛̇ͧ̓̑̎ͥͣ͂ͮ͋ͤͫ̂ͨ̏̚̚̚҉҉͜͏̛̖͉̟̬̗̳̙͔̺̼̺͙̟̟̜ ̡̝̗͍̣̮͎̖͕̺̞͚͋͆̄ͤ̿̅̃͂͋̎ͪ̉̓ͩ̍ͮ̐ͯͫ͘͢͟͞S̶̨͉̠̺͉͚̭͙̻͔͙̼͚̱̰̥̊͌̅ͧͤ̈́ͤ̄̚͟V̈́ͫ́ͨ̏̀̾̽ͭͤ̄ͯ̂ͯ͒̈ͣ͆̃҉̜̟̣̲̠͚͈͜͟͞͡Ě̸̡̡̛̲̬̩̫̪͂̐͐ͫͣ͛̓͛̄ͫ̕Ṱ͕̘̟̘͖͔̙̈́̓ͣ͐ͥ̕U̶̪͇̬̩̘̟̟̺̖̔̋͛͒̾̌̔̈̏ͤ̒̄ͥͭͩ͟͞ ̄͑ͬ̚͏̶̢̣̠̣̤̯̮͚͙͍͔̬͢Š̛͈̟̖͍̳͚̣̯̮͓̘͇͚̼̼̘͖̌͗̊ͫ̎́́̚͠͡L̮̦̟̙̞̰̓͐̍̒ͮ͋̓͒͂̃͐͊͢Ȍ̷̴̘̬̯͓̯̤̲͕̩͈̣̲̭̳̣͙̠̂ͧ̾̓̓̓ͧͣ͐ͤ̇͊̚͘̕N̂̅̈̋̓ͦͭ̏ͥ̃̓͏̸̢̢̻̳̝̟̳̘̩̥̬I̴̵̢͔̦̫̘̰̻̭̪̺̙̺̘̫͆̑͐͑ͪ͆͆́͑ͥ̊ͫ̌ͤ̾̋Ṅ͐̋ͭ̍̽͑͑̾͐̔̆ͩ͗̄ͬ͗̿̇͡͏̘̞̫̭̦̳̝̭̝̦A̡ͬ̈́̊͛ͮͤ͐̾̎҉̸̷̡̘̺̹͔̳̥̬̱̣͕̦̪͕̲̜͕ ͧͧͯ̅͋ͤͯ̓͠͏̷̞͚͉̳͇͙̪̯̜̦͉̘̟̦̦̻͖̻V̵̨ͪͮ̅̇͒̃͌͑̚̚͠҉̼͕͓̜̯̗͖̤͈̰̯̙͚̬ͅL̼̘̮͍̥̯͙̺͍̭̖͈̖͔ͪ̒̑ͩͫ̂̕͟Ą́ͩͫ̋̾͐͗ͧͩ͐̇ͪ̒́̀ͯ̇ͩ́̚͝҉̗̭̺͙̹̳̜͍D̆̾̏͋ͤͫ̎̈̔͆̌ͨ̊ͦ̎ͩ͆͏́͏͏̝̮͉̪̲̱̙̱̫̮͍̲̮̥̳̹N̸̛͈̱̲͕̼̙͎͔͍̫̥̻̗͓͚͕͎̹ͧ͐͆̑ͦͪ̊̊̔̿̄̔̑̚̚̕͝Eͬ̐̇ͦ̉̏̐͏̖͍̟̩͙͙̹̯̜̀ ̧̣̰̫̟̰͇͔ͦ̓ͥ͛ͧ̃̒̊̌̀͞ͅS̶̨͓̖̗̗͈̪͓̬͓̉̂ͫ̀̈͟͜V̴͙͙̣̠̳̟͓̦͖ͦ̂̑ͣ̔ͪ̒͆͊ͯͨ̋̋͌ͭ̀̚Ě͍̘̮̩̣̓͌̎̔ͩ͛̒̿̀̚̚͟T̷̨͍̥̹̹̩̘͎̮̥̥͔̎́̇͛̏̾̌͑ͫ̄ͫͤ̂ͧ̌ͩ̀̚̕͜ͅŲ̮̜̣̖̲̲̹͇̮̥̟̱̝͉̙͇̉̈́ͬ͋̔ͮ̈̚͜ ̍͛̋̈́̋͊̃͒̃͗ͫ̉҉̜̺̻͓̱̺̯̮͎͔̳͘̕S̵̴̶̷͖̺͓̝̪̗̓ͦ̌͡L̡͙̱̟͇̙̏͒ͣ̄̆͑ͨ̂̎͒͗̀̀̕O̿̈́̓̅ͩͧ̉̎ͬͣͮ̔ͮ̏̚҉͖̱̺̮̗̯̥̤͕̲̠͉̻͔̗̯̹͝ͅN̷̡̡̢̬͇̪̠̝̞̜̻̖̝̉͗̏̆́̊̀́ͧ̅̉̅̓̌ͪ͟I̴̶̢̳͉̦̺̫̞͙̲̘̲̖̜̳̞͎̱̍̑͋͊ͧ̍̏̅ͯ̔̽̿͐ͭ̃̾̚͜Ņ̶̘̞͖͗̉ͤ̓̓͗̎̀̚͢Ḁ̘͍͇̫̤͍̺̙͂̾͆̈ͭ̃ͥ̄ͩ̿̋ͣ́̈ͬ̾̀͠ ̶̧̛͉̦̥̜̙ͣ̿̍̽ͬ̂͂̋̿̄ͫ̚V̵͉̘͕̫̺̻̪̠̘͎̠̜̅̌̉̇͗̈́͋ͫ̅͊͒ͦͬͩ̅̔͒̚̕͡Ľ̸͂̔͆̅̽̇̃̒ͩ͂̎͋̋ͣ͐͐̀̚͏̵̘͇͖̫̙̭̮̜̦̯̻̫̘̕ͅÁ̧̤̗̣͈̑̉̐̏̉̅̔̂͗̈̇͜D̥̣͖̞̟̏ͪ̎̂ͬ̽͆ͦ͐̋ͪ̂̒́̓̒́̚͢Ṇ̡͕̝̹͈͚͙͕ͪ͛̔̽͢͝E͋͋͛̾̍ͭ̂̔̀ͯ͗̚͏͏͏̷҉̫̲͈͇͚̻ͅ ̶̛̦̲̞̫̪̻̣̬̯̱̒̇̐͒̂ͮ̔́͛ͦ̂͊̀̋͛͌͑́̕S͓̰͚̖̱̲̹̰͆̾̆̔́̉̐ͤ̕͝V̡̧̲̭̮̯̰̲͍͚̞̗͕̹̊ͭ͋ͤͅͅĘ̧̙̣̪̜̖͓̝̟̼̖̌͋̐͆̑̎͒ͩ̀T̸̢͚̫̙̗̮̭̪̺͎̠̻ͨ͒̇̓ͤ̾ͣ͒͋͞ͅU̔̀̓ͧ̽ͤͮ̄ͣͪ҉̶̛̝̯͖̘̯̲̠̤͎̖̮̙͔ͅ ̴̠̪̻͇͔̠ͬ́͂͛͂͝͝S̶̨̢͙̞̥̦̠̬͍̝̫̣̮̘͈̤̐ͬ̎̒ͨ͋̔͊ͬ͛͂̚ͅĽ̡̨̰͔̜͙̘͈̤̙̝̠̞̉̅̃̄ͩ̚͘͟͜O̶̺̖̠̺̯̭̟͕̖̙̖̰̫̹̖͉͒̆̂͐ͣ͗́́ͅN̑̏ͩ̆͏̸̨̹͙͈̲͍͡Ḯ͍̰̤̰̮͚͔̗͍̻̱̽̈̅̀́̚͟N̵̪̼͚̭͙̈́̋̂́̑ͤ̓ͤ̅̾ͬ̃̈́ͬͨ̃̍͛͘͟͢͡A͙̠̱̰͕͔̯͎̝̠̮̘͉ͪ̀ͯ͋͛̊͘͠ͅ ̶̡̥̻̩̯͚̼̱̩͖̙̥̙͖͙̙ͭ͊͊͗̔̍̃̀̚͟ͅͅV̮͎̳̜̝̳͖̣̎̍̆ͫͫ̈̐ͩ́͞ͅL̷̡̥̰̫̻̺͈̙̭͔̺̝̦̠̖͎̖̗͙̔ͯ̎̑̊͂̏ͭ͌̒̑ͪ́ͯ͘Á̴̴̭̘̝͌̾̋ͯ̾̌ͫ̈ͤ̽ͤ̇̂͘͟ͅD͙͔̖̞̳̳͖̦̥̺̯̹̮̫̩̹̜̔̊̃̀͑̎̆ͬͩ̉ͣͫ̃ͦ̐̊̋́͞Ṋ̷̗͉̯̪͕̩͔͕͇̞͊̋ͬ͛̋́͘Ę̴̧͉̼̠̩͎͚̹̗͍̩̲̟ͯͨ͗̍̄̔͒̂ͯ̽ͣ̑͊ͩ̚͡ ͪ̀ͧͪͤ͋̊͆̽̌̋̋̈́͢͏̡͙̱̣͚̮̳̫͉̠̣͖͞ͅͅͅS̴̴͈̦̮̱͙̼̰̲̬͚̯̘͍ͪ̒̉́̍̄͌͊̾ͨ͊ͭͧ̉͂̊̌ͅV̸̪̙̞̘̤̲̤̤̮̦̼͖̝̓̐͑ͫ͗ͬͮ̅ͩ̔̑͒̚͘Ě̶͕̜̘̦͔͍̜͇̘̇́̇́͂̏͐ͣ̆̽ͣ̽ͣ̿̅̃ͤͪT̷̡̘̭̥̜͓̭̩͖̰̱̺͕̬͉̯̅ͮ̏ͩͨͧ̄̐̌̓͠ͅƯ̗̮͚͚̯̪̠͕͓̣̥̿̾ͣͬ͢͞ͅ ̶̨̬̰̗͖̞̖̖ͦ͗̈̏͐͗̽ͬ͐̉͒̄̒ͭ̿̾ͭ͟͞ͅͅS̱͈͈̬̲̯͕̞̭̤̻̬̦̠̩̈̇̊̊̄̚̕͟͠͞L̶̢̏̀̓̂ͧ̑ͫͦͣͮͣ̃̿̓̃͊̿͂͟҉͙͔͚O̴̗̤̠͕̞͉ͥ̓̃͗̔̎͌̚̕͜ͅN̶̛ͣͯ̿ͧ͋̊ͪ͗ͬ͗͌̊ͨͪ̾͌҉̵͔̘͈̠̗̳̼̹͍̖̞̙̘̮̻͝ͅI̶͎̪̖͔̘̗͔͙̖̟̯̪͉͎̳͈͙̫ͨ̊ͭ̀ͪͧ̇ͦ̏̊ͮ͋ͯ͊ͤ́Ņ̛͔͍̳̻̒̐̃́̍͘͠Aͫ̏͑ͫ̎̆̽̚͏̸̰̥͈̜͕̤̬̞̱̣͍͢ ̲̗̙̘̪͓͎͓͗́ͦ̏̆̒͊̓̍̚͢V̛͙̘̠͙̞͆̌ͦ̃̔͊ͤ̑̒́̐͑͛̇͋̑̀̚ͅĹ͚͖͙͔̞̪̖̺̝̙̜͇͓̟̣̯͛ͣ̈ͦ̂ͨ̅͘͟͝Á̴̓̈͋̋̇͂ͥ̈̔̊͛͞͠͏̜̦̱͙̣̬̤̼̖̠̜̜͚͈̙͇̥̝D̶̨͇̞̜̦̳̼̟͔̩̝̩͓̮̬ͥ̔̋̒͆̃̔͟͞͡N̵̨͓̬̰̱̞̗͗̐͋̂ͨ̑̅͋ͩ̍͗̾̂̈ͪ̊͞͞Ȩ̸̡̢̼̳̦̻͍̺͇̬͕͉̟̯̩̲̥͛̉̊ͫ̽ͦ̌̓ͪ͊̽̓͢ͅ ͚̰͈͇̲̪̭̭̦̗̒̎̅ͩ͢͝͝ͅS̷̛̛͖̞͍̝̗̰͍̱͙̱͍̞̝̙̙̖̳̊̀ͥͪ̏ͫ͒̎ͧͨ̋̌̂ͥ͘V̷̡̡̛̟͎̼̩̫̣̥̟͋̓̌ͮ̉͂ͪͨ͂͐̋Ę̷̌͛ͭ͗ͮ̌̀͠҉̩̙̝̱͉̹͚̠͕͈͎̼̳̖͖ͅTͣ̓ͮͮ͒ͨ͂͊̍́͋ͦ̈ͤ̂̊̆̀̀̚͝͏͉͚̰̭̮̯͈̗̙͢ͅU̸̢͈̳̰̫̬̯̙̝̲͕͚̮̘̬̘ͫͯͧ̈̃̾ͬ͛̒̔ͪ̇̍̈͑̾͝ ̶̹̖̖̠̩̩̠̲̬̯̪̳͕̳̜̼ͧ̒ͫ͊̈́ͮ́̆̍͆̔̃́̚S̶̷̢̾̅͋͛̎̎ͮ̂ͯͩ̐̃̌͌ͪ͡͏̦̞̠͙̯̙͉̟̮̼̖̬̠͔͙͈Lͯͫ͌̂͌ͬ̒̓̓͋̽̌̏ͭͭ̚͘͏̧̘͓̲͚͎͙̟̞̮̺̤Ö̶̢̲̳͙͚͓͉͈̥͖̦̺̮͎̪́ͫͭͬ͗̾͛̆̔͛ͯ̀̃̈́̚͞N̬̮̟̜̬͎̘̼̮̘͎̰̒̑ͥ̓̀͠͞I̥̳̮͚̟̥̭̳̯̫̩̍͑̅ͮ̽͌̂ͪ̐̾̋̄̚͜͠N̵͕̥̻̬̙͙̪͚͖̮͌ͩͯA̡͎̪̳̦͉̎̇̋ͯ̕͢͢ ̓͐͋́͐ͫ̍̅ͩ̓҉̧̛̳̮͉̮͎̻̠̖̖̥̗͕͎̬͚̯̥͉̬͡V̵̰̱̟͍͓̪̞͇̼̯͍̝̄̄͒ͨ̌́ͥ̒͑̔̂̅ͪͧ̑̋ͨ́̕̕͜L̵̶̨̻͇̤̱͍̹̰̪̖̻̫̫̰̖̜̫̻̩ͪ͋̽̇́͗̅̍͂́Á̡̑͒͛ͧ̋́҉͚̤̠̝̀͘D̵̓͂̔ͮ͗͆ͭ͜͠͏̟̙̼̰͖̳̪͉̼̭͓͍̝͠N̶̶̮̩̰̝͇̭̹̠̦͔̳̊͛̇̈͒̍ͩ̊̔ͪ̉͢Ẻ̵̡̢̯̥̞̙̬̝̫̞̳͙͖̦͕̘͍̻̟̣̠̓̇ͩ̅̃̈͞ ̶̤̯͔͓̼͍̪̲̭̔̒ͯ͌̓̾ͩ͐ͩ͆͑̋̉̽ͫ̚̕Ş̈́̒͂̒͋̍̄͊ͦ̂̀҉̲̘̖͖̜͙͍̰̥̮V̰͍̹̘̣͍͖͉͍̟̣̟̪̟̱̲͎̓̓ͮͫ̅̾͋͢͟Ě̶̄͌̊͒ͫ̏̍̇̃ͣ҉͖̥̭͓̟̖͚̬͕̞̺̗͔͕̱̟̟̞̫T̩̬̪͚͉ͬ͆̄̾̌̓̌̅͐ͧ́͢͟͟Ȕ̶̴̡̜͓̞̺̩͚̺͔̱̥̭̯͚̮ͫ̓̎̊͊͌̋ͦ̔̇̒͊͊̊̕͠ ̝͕̮͎̩̯̮̹̙̼̳͇͈͇̬͓͈̞̙ͭ̊̐ͩ̀̕͜Sͤ͆̉̊̔̊́ͦͦ̒̈ͬ͒̀̀̕͏͕͖̣͕̪̩̗̤͖̱͓̦̜L̷̨̖̰͉̠̺̞̻̰̗͕̙̦̗̯̬̠̼̘ͧͦͫ̃̋O̸̢̟̬̼̝͇ͧ̓̂̀̆̄ͦ̉ͪ̕͝N̴̴͉͖̦͚̏͒̃I̷̮̯̭̖̫̟̖̣̘̤̹̥̞͉͎̟̬͉͙̾ͪ͆͒̈̐ͩ̎͊̚͜͡N̢̗̠͖̻͖̗̯̙͎̖͍̪̭̟͈͊̀͐ͮ͆̍̈́̎ͥ̅͆͋̽̓̿͛͐͆͢͝ͅA͈̠͕̹̪̼͓̤͔͇̋ͦ̓ͫͤ̏͑ͫ͑ͤ͆ͯ̽͜͠ ͖̳̗͚͔͈̘͖̼̩ͫͥͥ͑͋̿ͬ͐̉̽͌̑͛ͣͭͫ͋̀͟͢ͅV͈̦̣̤͚̦̏̽̓ͪ̈͆̀ͮ̄͒́ͯͪ̃ͥ̀ͩ͟L̻̼̙̈̑ͭͫ̈̔̒̌̾̓̍̈́̄͌̈́ͭ́ͫ͌̕͢͡͞Á̘̣͚̘͚̭̠̱̥̪̬͖͚̬̲̠́ͮ̏ͨ̐̀ͯ̾ͯ̇̕͜D̵̹̜͈̖̱͖͇̝͑̋ͪ͂́͘N͇̰̮̼̬̻͕̙͕̼͍̰̥͎̖͋̆ͮ̇͆ͫ̾ͥͩͥ͜͡E͛̓ͪ̐͐͐̓ͮ͆ͨ̀͆ͤͣ͏̛̼̝̦̥̺̙̣͓̥̦̮͜͡ͅ ̵̧̢͉̱͈̤̖̏ͮͫͫ̆̉̌̈̾͐͂ͯͧ̔ͮ̓̀͂͜͝ͅS̷̡̙͚̫̣̻̥͍̦͙̤̹͉̞̥̖̻̱̺̉̾̐ͦ̀̕V̷͍͉̟̤͉̜̼̲͚̦̣̺͈͑ͮ̈́̊ͮͫ̀̌̿ͣ͢͜͜ͅĚͣͤͣ͒̍͌ͧͨͬͣ̍̄̂͘͝͏̧̼̻̬̦̳̯͈̤̭͖̼͇͔̩̘͜ͅT͊͑̇͒̂ͪ͋ͭͪ̃̏͋̎͏̸͉͇̭̘̻̻͜Ų̨̖̬̜̹̣̪͙̰̖̲͍͎̞̫̦͉̇͊̄̏̿̆̍͐ͫ͐̉̋̆͝ ̴̢̦̦͓̤̳̲̜̪̻̀̊̿̀ͩ̽ͦ͂̒̎͘͘͞S̶̯̪̪̰̜̤̹̘͎̻̘͍̣͇̹̹̘̥̪ͯ̋̑͊ͩ͂ͬ͂̕͜L̛̜͖̣̯̲̰̠̞̫ͭ̌ͤ͐͆ͯ̊̍̊̂̄ͭ̀͘O̶̴̫̼̮̙̝̤͈̱̜̭͈̝͕̳̯̱̣̞̟͛ͭͩ̾ͯ̓͋̋ͥ͞N̢̉̋ͫ̐͊̄ͬ̉̐̆ͤͣ̚͟͏̻̙͉I̸̷̠̥̱̲̫̙͔̘̻͕͎͓͖͛͌̄̑ͪ̿̈́̅̒́ͤ̈̽̽ͦͅN̨̧̡̤̥̳͎̫̑̂ͣ̈̔ͮͮ̏̀̕ͅA̷̧͔̮͍̺̗̲͔̦̹͚̝̗͋͆͋̀͗̀̌͐̏͞ ̰̥͇͙̳͉̮̖̻̼̠͖̬̐͂ͧ͜͝V̇ͮͭ̇̅̋ͯ̃ͩͧ̎̍̋̐͏̸͇̥̭̗̯̝͚͞͡͞Lͬ̓̄̉͊͌͒̏ͬ̓̏ͯͩ̾̓̐̌͏̛͖͕̞̘̺̱̜͇̙͓̭͙̪͖̘͎̱Á̶̱͎̹͈̃̔ͪ̀́͂ͤ̚Ḑ̴̞̭̪̥̲͔̏ͪͩ͗ͣͤ́̋͊ͧ͆̋ͦ͢Nͮ̔ͩ̆̓ͦ͌ͪ̑ͮ҉̣͍̖̯̘͜E̛͇͙̹̯̼̱̤ͣ̓̒̉̊ͥ͑ͬ̔̊̿̔́ ̧̳̩̱̜͍̲͕̿͐̎̂͡S̸̶̮͉͈̠̾͌̓̃̔̿̄V̴̡̮̝̬̪̼̫̹̺ͬ̏̆̋͗ͩ̓̿̚ͅȨ̶̡̨̲̙͖̞͕̩̯̬̤̌͂ͩ̈̄ͦ̈͑ͨͮ̽̾̌ͥ̆T̿̄̿̃̒҉̤̹̥̞͔̻̠͔͉̯̲̤͉̞̦̳̰̥̀ͅṴ̲̪̳͕̹͖̪̱̥̰̥̥̲ͮͮ͑̓͐̽͆͠͝͠ ͒̒̃ͤ͒̃̏҉͏̵̥͚̹̣̭͕ͅS͈͔̩̱͖͔̣͓̥̘̬̜̞̙̍̏̿ͭ͆̓̽͟͞L̷̑͌̏ͭ͢͡҉̖̻̜̭Oͯ̓́ͦͯ҉̢̀҉̳͉̘͞N̸̢͍͔̼̳̼̅ͤ̂͐ͬ͐ͭ͋̆͑̈́̌̂̃̓ͬ̎́͜I̧̽̐̈́̉͏̸̰̥̜̜̜͓̣̥͓͇̥͎N̢̨̥̝̭̙͑̌̔͆̌̈́͆͌ͫ̈́ͨ͂̂͆́̚Ą̡̥̯̫̯͖̮̌ͮͮ̐̌̽͛͐ͤ̂̀ͩ́̓̍̍ ̹͖͕̟̒ͣͮ̿͐̃̌͘ͅVͥͤͪ̏͑̋̇̂ͦ͛̎̀͏̩̝̖͙͔̖͇̼͓̳͍̯͙̲L̵ͤ̿̽̀ͯ͂ͯ̅͏͔̰̘͍̥̱̮͕͇̗ͅͅÁ̸̲̞̣͔̹̱̞̬̿ͦ͑͑ͣ̇ͨ̒̏̒̐͗̃̑̀̒̂ͦ̀D͛̍̾͛̏̑͐̐̿͛̚͏̶̶̡̭̗̦̗̮̹͠N͍͎̗͙̱̻͇̲̞̩̩͉̯̺͙̖ͨ̈́͌ͨ͑͌̓ͦ̋͌̉ͩ͜͝E̛̲̬̮͍͎͚͖̞̼̭̙̤̙̩͐͊͛ͨ̊́͟ ̶̢̮͙͙̫̬̩͚̩̮̖̮̘̹̗͗͐̆̓̾͒͛̇͌̔̉̄ͮ̈́͂͗́̒͘͡S̷̸̜̮̗̮̫͑ͫ̈͒͌͐̉̉ͩͭ̾ͭ̏ͯ̉ͭ͛͜V̸̡͕͙͙̮̖̣̝͙̟͎̖̩̹̫̫ͬ̋̈́͗̃̒̇̀͢Ě̸̛̠͍̣͕̬̣̰͖̘̥̮̣̝̰͌̃ͬͫ͂́͠͝Ț̴̛̝̩͈̰͖̠͇̰̳̹̱̦̘̲͙̠̟͍̇̐̈̆ͯ̐͌ͦ̀͜U̵̢̜͕͔̥̻̯͊͊̅͌͂̌̍ͮͣͥ͆ͬ͒̉̂͆̅̚̕͢͢ ̵̧̫̻̣̗̹̗̭̜̙̩͕̋͌̈́̒̑͛ͬͤ͑͜͞͡Š̷̛͓̞̙͎͎̳̝̜͙̪̥̰̣̙̩ͧͮ̉ͮͨ̀͐ͭͮ̐̀̚͟͠L̵̟͍̝̜̊ͧ͑̍͊́ͯ̈́ͧͮ͂́͝Ỏ̵̹͔͙͉̺̬͕͉̟͇͈̰̳̮͈̣͑ͪͣͦͩ̀ͭ̎ͦ̾̈̾̃̀̀́̕͟ͅN̝̳͕̻̺̠͕ͬ͒ͯͯ̎̄ͨ̍͑̿̃ͯ̐ͤ͌̍́́̚͡I̗͈͍̰̙̺̺̻̜̝̥̬̭ͮͥͫ́͊̎̓̇́̑ͧ̽͊́͢Ṇ̢̥̰͖̲̼̟̟̠͎͇̮̤͉̀ͥ͒͋ͧ́̚͝A̸͔͚͎̹̦̟͖̩̦̺̜ͥ̈́̈́̊̓ͭ́͑̅̓̇̿̇͛ͬͤ̒̀́ ̡̫̰͇͙̯̻̗͐̅̊̍͂̏ͯ͋̃̂̆̏ͧ͑̋͆̀̈́̀V̵̵̘͙̙̯͎̤͑̓͊ͫͦͪ͐ͫͯ̽̅̐̃̀͒ͧ̃ͪ̀͢L͐͑ͬ͊̎̏̌̆͐̌̐̋̔̒̚͏̫̣̥̖̻̺̱̞͙͖̞͚̥͝ͅÁ̙̩̱͚͇͎̙̝͙ͩ̑̎ͦͧͯ͒̏ͣ͐̕͠͞D̷̡̧͉͙͖̳̹̬̺̗̜̼̳̠̟̦̼͔ͬ̄̀̋̉̋ͨ́ͪ̇̊ͤ͑͆ͦŅ̢͔͖͈̹̤̤̺̘̆̋ͬͭ̔ͮ̓ͤ͊͌ͥ͊͆̊͌̿͋E̢̘͉͙̳̤̣̙̙̩͔̱̥̻̭̭̤̤̋͛͑͋ͤ͐ͬ̌ͭ̈́͗̐̌̃͊ͨ̀̕͜͠ ̣̰͕̲̥̜̙̩͂̉̽ͬ̾͌̕͝S̵̶̷̢̛͔̝̥̝̬̤̥ͤ̓́ͦV̷̨̞̲̯̘̹̦͉̘̣̤͔̣ͥ͌̓ͭ̓̽̅̎̈́̕͝Ě̢̨͚̖̯̩͔̲͔̣̟̬̮̎ͫͦ͂ͯ̂ͥ͢T̡̟̘̙̻̮̟͔̬̏ͦͥͭ͑͂̍̐̈́ͦͯ̏̄͝͠ͅŲ̶̹̰͉̘͉̰̰̞̱̟̦̪͓̹̞̪̼̌͗ͯͣ͆̾͗̇̕͡͡ ͒̄̍̈ͬͨ̉ͨ͆́͏̶̡̡͏̼̯̭̱̖ͅS̪͇̭̞̻̭͍̘͉̲͚̔̈ͫ̽ͣ̍̌ͬͨ͗́͞L̜͖̬̪̳̰̟͚͙̺̗̜̫̭ͭͮͣ͒ͯ̉̊̐̄ͭ̓͞͞O̸̸̧͉̬̞͉͈̺̮͙̤̬̾ͮ̒̓̍͒̀ͭ͆̀̚̕N̵̻͈̳͖͚̣̥͙̖̣̟͑̾̄̒ͪ̀ͣ͒́̚̕I̎́ͣͣ͒̚͠͏͉̜̘̪Ņ̸͓͚̰̩̖̲̹̰̲̪̱̘̖̒̌ͥ̄̇̉͒ͪͥͮ͒̏͑̒͗̀͘͝ͅA̅̊́́͋͏̹̜̥͕͓͉̗̬̙̼̗̠͔̟̮̦́͠ͅ ͫͬ͂͑̑͞҉̵̗̖̼͙̱̖̪̣̱̖͇̮̟̲̜́V̷̵̨̛̥̘͓̪͕̥̟͙͓̼̥̪̘̻̗̎̇̀ͭ͗ͪ̅͛ͩ̐̾͡ͅL̷̢̨̺̜̭͔̤̰̻̓ͫ̆ͪ͂̀͡ͅÁͪ̾ͫ͌̒ͨ̌͂̉͆͌̽͊͗ͭ͏̸̵͖̩̺͎̪̯̤͎̗̬̣̭̻̖͎͓̞̪̕͡ͅD͈̠̟̩̰͔̫̯͎̞̼͋͑ͧ̋̍ͭ̒͑͛ͥͣ̒ͦ̀̚͘̕͢N̶̰̟̈́̐̃ͬͧͬ̀̚̚ͅȨ̶̤̻̹̰̯͈̹̫͎̪͈͆ͨ̑ͫ̃̐̅ͭ̋͆̚͞͞͞ ̨̟̞̯͚͎̝̖̫̮͌̈́ͣ̇̀̚͟ͅŞ̡̧͇̙̲̫̦̥̲̞̝̬̾ͤ̓̽̎̄̄̎̍ͤ͂̽̈́͐̉̇͐̌͟ͅV̸̴̷̛̠̞̲̰̱̹̟͓͍̱͓͈̠͓̞̱͍͇̑́̐̄̋ͩ͡ͅĚ̢̡̦̭̲̲͍̭̘͚̼̳̻̟̳̜̻̀̐ͣ͗ͨ̅̎ͧ͐̄̌̄̚̚͞T̓͋͋̔̈̉̋̑ͫ̌̍̆͏͚̤̟̘̲̘͎̮̞̱̹̠̖̟͈͖͍U̵̶̢̥̙̭͚ͮ̐̐̀ͭ̐ͥ͑̓͗̑ͬ͗ͤ̚͜͝ ̧͕̘̠̃ͩ̐͂̉̋͠ͅS̷̢͚͍̝̦̼̠̰̪̮̠͇͎̄ͮ̽̋͒ͪ̈́̾ͧ̇̉͌̆̔̐͠Lͮ̈́͂̉̌ͦ̓ͥ͏͔̩͇̙̠́O̶͔̫̠̜̩̠͕͖ͫ̉̃̋̇ͧͯ̈́͆̄͋́̚͢͜͜N̸̬͈̝̮̖̲͓̬̳̫̺͕̗͌ͯ̾̉ͨ̒̾I̴̢̩̞̲̣̟͔̠͇̘̰̰̮ͣ̏͌̐ͮ́ͫ̈ͨ̂͛̍ͣͩͩͩ͊͜N̴̹̠̞̬̱̤̞̗̭̱̮̯̪̝͓̥̪̂ͧ̾͂̌̄ͩ̄̂̍̑́͠Ă̶̧̋̈́ͩ͂́̊̈̎͐̾ͦ̂̌̓ͫ̀̑ͦ͢҉̙̭͕̩̤̥̹͍̰͙ ̵̢͉̩̻͍͔͎̭̲̺̦̼̼̬̞̭̼͍̍͊̂͆ͩͮ͜͠V̸͓͖̝͙̝̗̖̪̠̜̘ͨͭͪ͑ͮͨͮ͛ͣ̿̒͘L̵̴̺͔͍̥̟͎̺̪̫͎̱͔̰̙̖̪͚ͦ̏ͤ̿͐̀̿͆̍̀͛̍͊͘͝Á̡̟͍̦̤̱̮̥͕̯͔̤͕̬̣̩ͧ̒̈́̐̇̇͢ͅD̡̩̙̩̙̥̹͖͎̞̜͖̜͚͚̆̔͐͜N̢̉͆̎̿͛̽̽̿̆ͬ͌̇̍ͭ̔̓̚͏̠̹̠̩̳̦̗͍͙͎̬̭̪̪̫̫ͅȆ̸̢̡̧͎͇̬̙͇͉̣̥̤̘̲̜͇͚̈͂ͤ̀ͥ̑̔̅̑ͪ ̄̃̀ͯ̂̆̐͛̃̔͗ͮ̆ͪ̇͏̷̶̳̗͚͉͈̘̠̠̤̺̖̟̟̬͎̖͔̰̘͜S̶̨̯̺͍̜̱̘̭̞̫̦̈́ͭ̎̓̉V̢͉̙̫̩̗̟͍͔͈͔̪̯̬͉͕̠̗̜̋ͫ̍͑̚͝͞͞͡Ě̡̢͈͍̙͖̣̼̜̹͉̫̭͓̘̀͗̋̏̓̊̐͒̽͆͗́̎̑ͮ̿̔̀̚͡ͅT̨͇͚͙̪̖͋̓͑ͦ̏̽͑ͬ̂̊͒͌ͅU̇ͤ͌̉̀̾̍̊̍̓̌̆̾́ͯͩ͆͞҉̷̹̰͓̯͇̖ͅ ̵̑ͤ̉̈́̔͒͋͢͏̟̦̱͇̱̮̬̭̞̹̹S̨̞̫̖̯͚͈͕̃̊̿͆͐̏̿̆̇͆̃͒̓͊ͤ͐̀̀̚͜L̺̜̫̭ͪ̀̏̑̃ͯ̑̈ͪ͊ͣͫ͒̒ͬ̎́̕͘͠O̡͇̱̭͕̼̿̑̍̀́̔̃́ͅN̸̜̘̬͖͓̣̓̈́̅̚͟Į̴͉̬̜̩̣̤̦͕̦̻͖͎͈̙̘͈̃̇̓̍̌̉̈̚N̸͇̩̘͕͔̤̮̣̖̹̗̞̣̯̣͋̈ͪͥ̔ͦ̉͡Ȃ̛̛̻͍̲̬̬̠͎̅͌̀ͬͫ̆ͬ̿ͮ̋̚͜ ̶ͯ́ͮͧ̓̿́̇͐͌ͥ͟͏̧̩̳̰̜̦̹͉̪̠͔̬̤̙V̨͙̣̖̙͎͇̭̪̳̗̩̰̝̟̮͓̯̂̆̊́̌ͮͨ̆̈́́̏̓̄̎̐̔́̕̕L̜͔̥̮͉̝̝̦̫̭ͦͮ͊̋ͪͨͫ͘͜Á̢̻̜̰̯͎̦͔̮̱͖͇͕̝̯̞͍̞̄̊͂̈́̓̎ͬ̕ͅD̐̋̂ͭ́̾̅̒͂̎ͨ̎͡͏̛̜͖̘̺̯̠͔̕ͅN̢͎͚̘͙͕͔̎̊͂̎ͨ͋͂̊͌̊̌͒͜Ę̺͕̘̼̣̗̜̰̪͙̰̗̜̀̾ͯ̈́́ͥͥ̀ͅ ̇̔̅̈̀̈́̎̔͌ͥ͌̒ͭ͊͝҉̷̧̘̮̦̹͎͎̦̭̝̼̦̤̳͎ͅS̿͊͗̔ͦ̊̌͒ͪ̋̾̅̑̿̽͂̓҉̸͉̥͔͈̝͚̀͟͞V̢̟̯̠͚͍͚̘̙͌ͣ̑ͤ̌͛͛̊͗ͫͯ̾͒̅̂̓̐̐͘͠͠Ę̴̙̭̘͚͚̌̃ͧ͛̔ͯ́͟T͈͚̺͈͓̲̹̬̠͕͓͉̬̯̉͑̑̋͗͑ͮ̔̌̇̽̎̇̑̓ͭ͐̽̚͜Ủ̶͚̯͍̪̩͓̹͂͛̌̏͢͡͠ ̐̿̿͊͒̏̚҉̸̡̘̤̘̬͇̼͕͖̗̩̯̬̜̪͍̭ͅS̡̤͍̥͚̦̄̍͒̀̂̈́̾̒̽̐̓̑͂ͤͦ͗̚͡L̶̘̱̯̰̮͙̺͉̝̦̖̘͎̩̣ͭ͂̆ͯͤͫͭ͛ͨ͋̑͜ͅǑ̶̷̸̟̱̙̘̩̟̎ͫ̽̉̍ͦ̌͑ͥ̊͐͝N̵̴̛̘̜̙̦̥̊͐͆́̐̍̐̔͂̀͞İ̶̤̭̺̭̞̹̫͙̱͔̼̮̼̭̹͓̞͎ͪ̓͑̈͟͞ͅN̸͇͎̬͚͙̼̖̗͖͓͉̗̍͐̾̓̊͆̈ͬ͑̅̿ͦ̆́́͘Ą̷̋ͦ͆͗ͤ̔ͣ͛͌̎́ͯͤͦ̿͂ͦ̚͘͞͏̗͔̤͇̖̮ͅͅ ̛̬̗̼̱̪̰̭͊͑̑ͬ̑ͫ͂̂̔̓̾̚̚͘̕͡ͅV̷̴̡͚̖͚͓̦̘̮̤ͥ̿͑̍ͧ̽̑͌̓̇ͭ̍͋̚͜͡L̵̛̙͈̞͚̲̭͈͚͈̒̆ͭ̀͠ͅÁ̢̛͍̩͔̜͕̉̓͋ͭ͐͆ͮ̀ͅD̽̓̀̓̄̅͋̆͌̐͞͏͖̰͉̖N̷̶̟͚͔̐̎͌͊͐ͤ̽͊͝Ę̵̴̣̦̲̫͔͕͓̮̖͇͚̟͔̜̐ͥ̏̃͆̿̿̈̔͐ͨ̔͋͒͂ ̵̘͚͚̪̤̞̩̙͉͖̒ͯ̄̓͆͘͜͠S̶̛̙̖͉͉̯̘͔̊̈́ͯ̆ͣͥ̈̓̄͛̒ͬ̍̑ͤ̃̈ͅV̴͎͙̻̱̬͖̘̹̞̦̖̘͇͕̱̲̼̠͔ͥ̿͑̏̅͊ͫͯͥͭͧ̈́ͤ̇̃̀͝Ě̶̶͓̟̺̬͙̟̘ͨ͆̇̿ͮ̍ͣͪT̸̛̛ͨ͒ͭ̓ͨͣ̄̐ͮ̉͋͌̅ͣ͗ͬ̃̿͏͈̱̘͙͔̰͓̺͇̺̭͡Ụ̳̜̫͉̯̳̔̂͐ͩͬ̾̓̃ͮ̓͘͢͝ͅ ̤͚̟̩̞̙͇̗͓͎̮̦̠̗͚̞̮̆͗ͮ̾͐̃̾ͦͦ̓ͩ̄ͫͥ̾͂͐́̕̕͜S̶̮̟̥̘̼̰͂̾́̌͑̇̎̿̄͊͛̐̽͒̍̚͠͝L̮̘̩̯͙̙͖̫ͪ͗͌̂̓̑̍̎͐̈́͊̔̎̍́͟O̓̑ͭ̃̾ͭ̊ͬ̚҉̸͚̼͔̹̦͕͜N̶̨̜͍̮̮̲͚̜̯̲̝̦̖̹̥̮̰̟̻̓ͦ͛ͫ̈̄̇͆ͨ̄̿ͦ̂̓̓́̕ͅĮ̦̼͎̝̞̣͚̹͉͙͍͖̟̥͖̖͖ͥ͐ͮ͆̑̌ͣ͋͊ͮ̓̐͛ͯ̔̀N̡̰͈̱̗̼̹̱̞̻̘̺̹͕̮̺̗̞̯͗̎ͭ̿̓ͯͣͤͥ̑ͪ̊̂̚̕A̴̢̨̳̰͚͇͓̥̦̼̣̰͙̣͍̘̰̩̥̱͗̓ͣ̿͛̈́ͬ͌́ͤͪ̈́̌̍̿͘͝ ̴̶̨͈̯̘̞̳͉̓̄͆͛̇̃̓ͯ̌̊͛̚͜͜ͅV̷͉̙̱͔̞̐ͪͣ́ͭ͗ͧ̿͒̋ͤͬͮ̿ͣ̏ͭ́L̡̟̼̠̭͖͎̞̜̞̱̬͚͍͙̭ͪ͂̈́ͩ̾̽ͯ̀ͫ̒ͩͣ̍͌́Á̵̧̜͇̬͇̥̣̻̻̩̹͕̼̣͖̫͇̪̗̉ͣ͆ͥ͂̄ͮ͗̋ͭ͗ͧ͊̋ͬͭ͢͠D̴̡̥̺̺̹͇͎̆̐̃͛̈̂̿ͥ̾̈́͗̃ͣ̒͂ͫ͢͞N̶̜̯͎̭̰̫̯̩͙̘̦̗͉̟̫̭̫̺̐͌ͧ̒ͧ̓̌̓̓ͪͬ͌̂̚̚͢ͅE̴̳̬̖̗͇͕̻͚̟̫̟̣̝͍̥̫̩̙ͤ̐̆̃̾̍͛ͣ̚͡͝͝ͅ ̵̷̨̢̱̻̗̟̯̂ͤͩ̂̅̀ͥ̑̈̆́͗̅̓̉ͧ͋̉͞ͅS̶̸̬̣̫͖͚̦̤̝̬̙͈͊ͫͭ̍̚̕͢͡V̸̡̨͍͍̻͇͔̟͓̎̃ͯ͑̋̂̈̎ͮ̄̔͡Ę̸̴͕̥̯̰̰̟͕̝̫͈̬̌̇̏͑͋̉̾̇̉̏̽̍ͭ͊ͬ̽̆͘͝ͅŢ̯͓̜̲̖̯͈͍̜͖͗͑̿ͫ͒̅̓̃̊̓͋̂̾͛̓̃̊̒͜Ư̡͙̺̱̺͇̥̰̥̳͈̣̤̽̽ͩͭͭ̒̍̓͑̐̓͘͢ ̋̏ͧͪ͊̑́̀͡͏̛̖̣͚̺̯͔͔̦̫̗̥̗̮̙͖͚S̴̢͓̼͎̯͎ͩ̂ͬ̎̋̒̒̓̓͑͑̌̈́ͩͫ́͘͝L̨̉͌ͤ͐̾̔̂ͪͫ͏̬̙̼̖͔̳͕̝̗̟̫̘͎̟̬͈̬̕͜Ō̅ͬ͌̇̽̋̅̓̈́̒ͣͪ͛͋̅̿́̚͜͏̖̣̦̠̞̘̪͙͍̪͞N̡̈́̑ͩ̋̑͒̔̆̿ͩ͂̓́҉̟̞̫̠ͅͅI̸̡̨̪͉͓̠͙̫̳̞̼̜̥̗̯͊̾̋ͤ̆ͧ̈́͋͋͞N̅͑̎ͯ̒̀̚͜͏҉̟͇̲̻͔̟̪̖̠̠̗̭A̴̼͉̠̱̟̫̰͕̾̿͗ͤ̒͋̑̚ ̴̙̺̭̞̙̫̝͔̬͍̟͓̽̓̈́͛̌̈́̍͑͆̄̓͌̚͝V̵̒̑͑ͮ̅ͮ̂͛ͥ͌͏̥̦͚͉̙̠̦̹̹͈͍͕͚͍͖͇̻͜Ļ̶̧̼̺̮̟͎ͨͩ͊̈ͥ̈́͢Á̵͓͔͔̪̺̳̫̈́͌͋ͪ͝͝

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

ZEMŘELA PŘED 6TI LETY NA RAKOVINU, HODNOCENÍ NA NÍ SEDÍ, JAK TO ZTŘEŠTĚNÉ, TAK TO FÉROVÉ. mĚLA TO V ŽIVOTĚ TĚŽKÉ A NESTARALA SE O SVÉ ZDRAVÍ.....

Milíčov

Nej škola co znám☺

Tato škola Vás nikdy nenaučí ,co je objektivita a subjektivita

Vyměňte si místo s učitelem/aspoň na měsíc/ a nechte učitele dělat to co děláte vy!!!!!!!

Na tuto stránku přispívají jen pošahaní jedinci

výtah, eskalátory? Na to asi nejsou prachy co? Ale jinak nej škola! :-)

Jsme jenom rozmazlení spratci, kteří v životě ještě nic nedokázali a jejichž intelektuální obzor je zatím velmi omezený, ale cítíme se být kompetentní každého hodnotit. Myslíme si, že naše kognitivní funkce jsou na vysoké úrovni a přitom nevíme, že jsme naprosto směšní.

veškerý obsah tohoto gymnázia je banda totálních magorů (ať už v jakémkoli ohledu)... Jen ty eskalátory by to tam chtělo !!!!